Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser och andra poänggivande moment

Kurser och andra poänggivande moment motsvarande 60 högskolepoäng ska komplettera avhandlingsarbetet (180 högskolepoäng) i att utbilda och examinera mot högskoleförordningens lärandemål för doktorsexamen.

Kurserna kan ge kunskap och färdigheter som krävs för avhandlingsprojektet (metodkurser), att ge fördjupning och breddning i forskningsområdet, ellerutveckla generiska kunskaper eller färdigheter inom naturvetenskaplig forskning (forskningsetik, vetenskapligt skrivande). Vissa kurser och moment är obligatoriska för alla doktorander i biologi, medan andra är valfria och diskuteras med handledarkommittén och redovisas i den individuella studieplanen.

För vissa kurser registreras poäng i LADOK av de som organiserar kursen. För andra kurser och moment är institutionsrepresentanten ansvarig för examination och registrering. Då tillhandahåller du ett underlag till din institutionsrepresentant som godkänner och rapporterar till institutionens LADOK-administratör.

Obligatoriska moment

Om doktoranden arbetar med försöksdjur är en utbildning i försöksdjursvetenskap (info på Medarbetarwebben) obligatorisk.

Tidsplanering för de obligatoriska kurserna
HöstterminenVårterminen
Evolutionära processer 23–27 oktober 2023Doktorandstudier i biologi: vetenskap och dess filosofi 4–10 mars 2024
Forskningsetik 16–27 oktober 2023Forskningsetik 2023-03-11 – 2023-03-22 och 2023-04-22 – 2023-05-03
Fakultetsgemensam introduktionskurs 2023-09-21Fakultetsgemensam introduktionskurs 2023-02-07
Högskolepedagogik i teori och praktik 4,5 högskolepoäng, Högskolepedagogik i teori och praktik 3 högskolepoäng ges vanligtvis minst en gång per termin på uppdrag av fakulteten, och Teaching and learning in higher education – online, 3 högskolepoäng ges vanligtvis en gång per terminHögskolepedagogik i teori och praktik 4,5 högskolepoäng, Högskolepedagogik i teori och praktik 3 högskolepoäng ges vanligtvis minst en gång per termin på uppdrag av fakulteten, och Teaching and learning in higher education – online, 3 högskoleppoäng ges vanligtvis en gång per termin

Aktivt deltagande i konferens

Att aktivt delta i internationella konferenser, symposier och workshops är en väsentlig del av forskarutbildningen. Ett sådant deltagande i en veckas konferens ger 1,5/3 högskolepoäng i forskarutbildningen (se den allmänna studieplan du är antagen till). Aktivt deltagande i BLAM föreslås ge 1,5 högskolepoäng.

För att konferensdeltagande ska examineras och generera högskolepoäng ska doktoranden:

 • ha presenterat sin egen forskning som en muntlig presentation eller som en poster
 • ha deltagit i alla relevanta delar av konferensen (föredragssessioner, postersessioner och andra aktiviteter)
 • lämna en muntlig eller skriftlig reflektion kring
  1. de väsentligaste nya lärdomarna och insikterna, till exempel om synen på forskningsområdet och det egna arbetet förändrats,
  2. sin presentation och eventuella kommentarer på denna samt forskningskommunikationen i stort under konferensen,
  3. nya relevanta forskningsmiljöer doktoranden identifierat, bekantskaper hen gjort eller kontakter som knutits
 • att presentera samma poster eller ge samma föredrag vid annan konferens genererar inte ytterligare högskolepoäng

Studier som ger bredd inom forskningsområdet

Ett mål för forskarutbildningen är att doktoranderna ska uppnå bred och djup kunskap inom forskningsområdet. Forskningsområdet är smalare än utbildningsämnet biologi, men bredare än avhandlingsprojektet. Vilket forskningsområdet är för den individuella doktoranden formuleras i samråd mellan institutionsrepresentant, handledare och doktorand. För att bidra till denna typ av kunskap har vi ett kurskrav på minst 5 högskolepoäng som ska ge bredd inom forskningsområdet (gäller doktorander antagna från 2021). Det kan vara speciella kurser som organiseras på institutionen, men även externt organiserade kurser. Institutionsrepresentanten kan ge information om vilka relevanta moment som finns för respektive doktorand, men initiativ till aktiviteter från doktorander och handledare välkomnas också.

Studierna ska ge en bredare och djupare förståelse av det forskningsområde i vilket avhandlingsarbetet ingår. Doktoranden ska kunna sätta det egna forskningsarbetet i ett större sammanhang och få en mer ingående förståelse för de teorier och metodiker som karakteriserar forskningsområdet. För varje aktivitet ska mer specifika mål formuleras.

Studierna är lärarstyrda. Undervisningen kan organiseras genom seminarier kring böcker och annan litteratur, föreläsningar, exkursioner, övningar och en kombination av dessa. Undervisningen ska vara aktiverande och om den sker i grupp, vilket är att föredra, så ska varje enskild doktorands insatser kunna urskiljas. Skriftliga uppgifter och/eller muntliga presentationer kan förekomma under studiernas gång.

För godkänt moment krävs aktivt deltagande i de aktiviteter som organiseras och godkända skriftliga eller muntliga insatser om sådana förekommit. En avslutande reflektion i förhållande till de definierade målen, genom en skriftlig (till exempel en essä) eller muntlig presentation ska ingå i examinationen.

Valfria moment och kurser

Utöver de obligatoriska momenten ingår ytterligare moment som beslutas för varje doktorand individuellt. Detta kan vara någon av institutionens återkommande kurser, andra forskarutbildningskurser vid Lunds Universitet, eller kurser som ges vid annat utbildningssäte i Sverige eller internationellt. Det kan vara aktivt deltagande i internationella konferenser (som mest 12 högskolepoäng). Det kan också vara litteraturbaserade studier som examineras.

Det är institutionsrepresentanten för respektive doktorand som avgör om ett poänggivande moment ska kunna tillgodoräknas i forskarutbildningen. En riktlinje är att en veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 högskolepoäng.

Förutom vissa av de obligatoriska kurserna ordnar institutionen även följande kurser:

 • Elektronmikroskopi for forskare i inom livsvetenskap (4,5 högskolepoäng)
 • Mikroskopi – bioimaging (7,5 högskolepoäng)
 • Sinnesekologi (6 högskolepoäng)
 • Statistik för biologer (7,5 högskolepoäng)

Beskrivning av kurserna finns på vår externa webbplats.

Litteraturbaserade studier där doktoranderna tar ett stor eget ansvar för lärandet är en viktig del i utbildningen. Det finns fastslagna kriterier kring detta. Poäng kan endast kan komma i fråga då ämnesområdet för kursen är bredare än eller ligger utanför det egna avhandlingsarbetets snäva fokus. Innebörden är att inläsning för det egna avhandlingsarbetet görs inom ramen för avhandlingen. Liksom för andra poänggivande moment gäller litteraturstudierna jämte avhandlingsarbetet ska bidra till att målen för forskarutbildningen uppnås och att en veckas arbete ska motsvara 1,5 högskolepoäng. Därtill ska poäng endast komma i fråga då någon form av återkoppling, reflexion eller redogörelse ägt rum gentemot en eller flera seniora forskare. Examination ska göras av behörig lärare.

Förslag på litteraturbaserade kurser diskuteras med studierektorerna. Gärna utifrån ett kort dokument som anger:

 • Några mål med läskursen. Dessa ska vara vägledande för doktoranderna i hur de tar sig an läsningen. (Du kan läsa samma artikel/kapitel/bok med väldigt olika syfte.) Målen behöver inte vara detaljerade, men specifika nog att vara ett stöd för doktoranderna ("kunna redogöra för..., "kunna förklara...")
 • Upplägget (självstudier kan vara en stor del, men det behöver finnas moment längs vägen där lärare kan förklara särskilt svåra koncept eller ge återkoppling på frågor som dykt upp, och inte enbart en slutexamination)
 • Beskriver examination (som ska pröva om doktoranderna når målen)
 • Anger vem/vilka som är ansvariga och ska examinera
 • En motivation för ett antal poäng avklarat moment bör generera (detta kan aldrig vara utifrån en schablon om att en bok eller ett visst antal sidor skulle motsvara en viss poäng, utan ska utgå ifrån hur lång tid doktoranderna rimligen bör lägga för att nå målen)
 • Namn på de doktorander ni tror kan vara betjänta av att genomgå momentet

Studierektorerna tittar på detta och konsulterar en eller flera institutionsrepresentanter som är orienterade i ämnet och återkommer sedan till förslagsställaren. Innan du drar igång en litteraturkurs bör alla doktorander som ska delta förankrat det med handledare och institutionsrepresentant.

Ibland kan en doktorand bedömas ha nytta av att gå någon avancerad kurs som ges inom masters- eller kandidatprogram. Det ska först diskuteras med institutionsrepresentanten och handledaren om en sådan kurs skulle bidra till doktorandens forskarutbildning, om den är på lämplig nivå, och om doktoranden behöver delta i hela kursen eller delar av den (exempelvis skulle doktoranden kunna delta i teoretiska moment men inte laborativa).

Därefter kontaktas kursledaren för att undersöka om det finns plats och möjlighet att delta i kursen. Doktoranden kommer inte att registreras på kursen, utan deltar endast i mån av plats, efter diskussion med kursledare. Kursledaren meddelar studievägledare som ordnar med tillträde till kursens Canvassidor. Doktoranden deltar normalt i kursens examinerande moment, men det är institutionsrepresentanten som beslutar om omfattning i poäng. Kursledaren lämnar vid godkänt resultat ett kursintyg som institutionsrepresentanten använder om underlag för rapportering till LADOK.

Studierektorer FU

Emma Kritzberg
Professor

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Klas Flärdh
Professor

Telefon: 046-222 85 84
E-post: Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan i integrativ biologi (på vår externa webbplats)