Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Halvtidskontroll

Halvtidskontrollen består av en halvtidsuppsats och ett seminarium där du som doktorand presenterar din uppsats. Halvtidskontrollen ska ge dig en överblick av forskningsfältet och du får tillfälle att sammanfatta dina preliminära och hittills uppnådda forskningsresultat i en vetenskaplig rapport. Dessutom tränar du dig på att hålla seminarium och svara på frågor och kritik från en opponent.

Under seminariet kommer en opponent från Lunds universitet att granska uppsatsen och leda diskussionen. Halvtidskontrollen är obligatorisk, ska ske senast efter två år och fyra månader av heltidsstudier och motsvarar 15 högskolepoäng. Institutionsrepresentanten examinerar halvtidskontrollen.

Halvtidsuppsatsen

Att vara väl orienterad i litteraturen inom ett forskningsfält är kritiskt för högkvalitativ och välmotiverad forskning. Därför bör du som doktorand börja med att få en överblick över litteraturen redan tidigt under din forskarutbildning.

Halvtidsuppsatsen ska sätta doktorandens forskning i perspektiv till forskningsämnet som helhet, och definiera de centrala frågeställningarna. Vi kan tänka på uppsatsen som ett frö till den framtida avhandlingens kappa.

Halvtidsuppsatsen ska också ge utrymme för reflektion kring hittills uppnådda resultat och de kommande stegen i avhandlingsprojektet. En fingervisning om uppsatsens omfång är 10-20 sidor. 

Till halvtidsuppsatsen ska du som doktorand foga de eventuella publikationer, manuskript och preliminära resultat som du producerat. Riktlinjen är minst ett manuskript.

Halvtidsseminarium

Institutionsrepresentanten annonserar och kallar till halvtidsseminariet som är öppet för alla på institutionen. Institutionsrepresentanten utser även en opponent som ska vara docentkompetent och verksam vid Lunds universitet. Opponenten ska få uppsatsen minst en vecka innan seminariet.

Doktoranden inleder seminariet med en presentation av halvtidsuppsatsen under cirka 30 minuter. Efter doktorandens presentation får opponenten tillfälle att ställa frågor och föra diskussionen. Avslutningsvis får även publiken ställa frågor.

Resultatet av halvtidkontrollen rapporterar institutionsrepresentantetn i webbformuläret Resultat av halvtidsutvärdering. Efter att halvtiden klarats av ska institutionsrepresentanten erbjuda doktoranden ett karriärplaneringssamtal. I webbformuläret gör instittutionsrepresentanten en kort redogörelse för samtalet inklusive eventuella förändringar i planering och individuell studieplan (ISP).

Om halvtidskontrollen inte godkänns så får doktoranden upp till två chanser inom loppet av 6 månader att revidera uppsatsen och/eller hålla ytterligare ett seminarium. Om inte heller denna halvtidskontroll blir godkänd så gör institutionen en särskild utredning.

Examinering

Halvtidskontrollen är ett prov av forskarutbildningens framåtskridande. Uppsatsen och seminariet ska tillsammans visa prov på att doktoranden gjort sig förtrogen med forskningsarbetet genom planering, genomförande, utvärdering och analys av självständig forskning.

Uppsatsen ska vara av sådan omfattning att den visar att doktoranden förstår områdets teoretiska grundvalar, dess vetenskapliga utmaningar och viktigaste forskningsfronter och de metoder och ansatser som används. Doktoranden ska visa förtrogenhet med den relevanta litteraturen inom avhandlingsområdet och kunna sätta sin egen forskning i ett större sammanhang och reflektera över ens egna bidrag till vetenskapen.

Seminariet prövar doktorandens förmåga att muntligen presentera och förklara avhandlingsarbetet och doktorandens förmåga att självständigt och sakkunnigt svara på frågor och kommentarer med rimlig grad av vetenskaplig mognad.

Tillsammans ska uppsatsen och seminariet övertygande visa att doktoranden har förmåga att fortsatt tillgodogöra sig forskarutbildning och att doktoranden är väl förberedd för att avsluta studierna mot examen.

Studierektorer FU

Emma Kritzberg
Professor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Klas Flärdh
Professor
Molekylär cellbiologi

Telefon: 046-222 85 84
E-post: Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan Geneco (på vår engelska externa webbplats)

Arkivering forskarutbildning

Charlotta Thomaeus
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 45 98
E-postCharlotta [dot] Thomaeus [at] biol [dot] lu [dot] se