Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Halvtidskontroll

Halvtidskontrollen består av en halvtidsuppsats och ett seminarium där doktoranden presenterar uppsatsen. En opponent granskar uppsatsen och leder diskussionen med doktoranden under seminariet. Halvtidskontrollen är ett tillfälle för doktoranden att orientera sig i litteraturen, att sätta sin forskningsuppgift i relation till forskningsfältet, samt att reflektera kring sin forskningsmetodik, eventuella resultat och de kommande stegen i avhandlingsprojektet. Det ger också träning i vetenskapligt skrivande, att presentera och att svara på frågor och kritik från en opponent.

Halvtidskontrollen är obligatorisk och ska ske efter halva studietiden, allra senast efter två år och fyra månader av heltidsstudier. Halvtidskontrollen motsvarar 15 högskolepoäng och examineras av institutionsrepresentanten.

Halvtidsuppsatsen

Att vara väl orienterad i litteraturen inom forskningsfältet är fundamentalt för att kunna bedriva forskning av hög kvalitet och relevans. Därför bör du som doktorand skaffa dig en överblick över litteraturen redan tidigt i forskarutbildningen.

Halvtidsuppsatsen ska sätta doktorandens forskning i perspektiv till forskningsämnet som helhet och definiera de centrala frågeställningarna och hypoteserna. Rapporten ska visa att doktoranden gjort sig förtrogen med forskningsarbetet genom planering, genomförande, utvärdering och analys. Halvtidsuppsatsen ska också innehålla reflektion kring metodik, hittills uppnådda resultat och de kommande stegen i avhandlingsprojektet. Uppsatsen ska vara av sådan omfattning att den visar att doktoranden förstår områdets teoretiska grundvalar, dess vetenskapliga utmaningar och viktigaste forskningsfronter och de metoder och ansatser som används. Vi kan tänka på uppsatsen som ett frö till den framtida avhandlingens kappa. Målen som definieras nedan under examination ska vara vägledande för hur doktoranden skriver uppsatsen, för opponentens uppdrag och institutionsrepresentantens utvärdering och feedback.

En fingervisning om uppsatsens omfång är cirka 20 sidor.

Till halvtidsuppsatsen ska du som doktorand foga de eventuella publikationer, manuskript och preliminära resultat som du producerat. Avhandlingsprojekt skiljer sig mycket åt, och det är inte i alla projekt möjligt att producera resultat som kan vara grund för ett komplett manuskript under de första två åren. Således kan rapportens innehåll variera, även om syfte och mål med halvtidskontrollen är densamma för alla doktorander. Vad uppsatsen ska innehålla för respektive doktorand tydliggörs på förhand i diskussion med institutionsrepresentanten.

Halvtidsseminarium

Institutionsrepresentanten fungerar som ordförande och annonserar halvtidsseminariet som är öppet för alla på institutionen. Institutionsrepresentanten utser även en opponent som ska vara docentkompetent och förslagsvis verksam vid Lunds universitet. Opponenten och institutionsrepresentanten ska få uppsatsen minst en vecka innan seminariet.
Doktoranden ger en presentation av halvtidsuppsatsen under 20-30 minuter. Opponenten ställer frågor och leder diskussionen med doktoranden. Avslutningsvis får även publiken ställa frågor. Handledarna är inte aktiva under seminariet.

Examinering

Halvtidskontrollen är ett prov av forskarutbildningens framåtskridande. Målen för uppsatsen och seminariet är därför utvalda för att visa progression mot målen för avhandlingen såsom de beskrivs i Allmänna studieplanen (se även sidan om disputation och doktorsexamen). Målen för halvtidsuppsatsen är att:

  • visa rimlig utveckling mot att ha aktuell specialistkunskap samt en bred och djup förståelse av forskningsområdet
  • visa rimlig utveckling mot att ha förmågan att sätta avhandlingsarbetet i ett större teoretiskt och vetenskapligt sammanhang
  • uttrycka tydliga mål med avhandlingsarbetet och dess viktigaste hypoteser och frågeställningar
  • visa på förtrogenhet med de metoder och analytiska verktyg som används inom forskningsområdet.

Seminariet prövar doktorandens förmåga att muntligen presentera och förklara avhandlingsarbetet och doktorandens förmåga att självständigt och sakkunnigt svara på frågor och kommentarer med rimlig grad av vetenskaplig mognad. Tillsammans ska uppsatsen och seminariet visa att doktoranden har förmåga att fortsatt tillgodogöra sig forskarutbildning och att doktoranden är väl förberedd för att avsluta studierna mot examen. Det är institutionsrepresentanten som, efter diskussion med opponent och handledare, bedömer om halvtidskontrollen ska godkännas.

  • Att läsa rapporten och ge konstruktiva kommentarer på texten.
  • Att ställa frågor och leda diskussionen med doktoranden under seminariet.
  • Att utifrån sin expertis diskutera med institutionsrepresentanten i vilken mån uppsatsen och seminariet möter målen för halvtidskontrollen.

  • Att tydliggöra för doktoranden vad som är rimligt att halvtidsrapporten innehåller i det individuella fallet, framförallt vad gäller eventuella bifogade manus och preliminära resultat.
  • Utse opponent, annonsera och vara ordförande vid halvtidsseminariet.
  • Att examinera och sammanställa feedback på halvtidskontrollen till doktoranden. Om kompletteringar/revideringar krävs för att halvtidkontrollen ska kunna godkännas ska institutionsrepresentanten sätta en deadline för detta.

Om halvtidskontrollen inte godkänns så får doktoranden upp till två chanser inom loppet av 6 månader att komplettera/revidera uppsatsen och/eller hålla ytterligare ett seminarium. Om inte heller denna halvtidskontroll blir godkänd så gör institutionen en särskild utredning.

Resultatet av halvtidkontrollen rapporterar institutionsrepresentanten i webbformuläret Resultat av halvtidsutvärdering. I samband med halvtidskontrollen ska institutionsrepresentant i samråd med doktoranden planera in ett karriärplaneringssamtal.

Studierektorer FU

Emma Kritzberg
Professor

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Klas Flärdh
Professor

Telefon: 046-222 85 84
E-post: Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan i integrativ biologi (på vår externa webbplats)

Arkivering forskarutbildning

Charlotta Thomaeus
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 45 98
E-postCharlotta [dot] Thomaeus [at] biol [dot] lu [dot] se (Charlotta[dot]Thomaeus[at]biol[dot]lu[dot]se)