Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Disputation och doktorsexamen

När du har uppfyllt alla formella krav för forskarutbildningen, är färdig med alla kurser och har skrivit din avhandling är du redo att offentligt försvara din avhandling vid en offentlig disputation. Om du istället siktar på en licentiatexamen (på fakultetens engelska webb) sker försvaret som ett institutionsseminarium.

En doktorsavhandling ska vara genomtänkt och motiverad och diskutera doktorandens eget arbete i förhållande till ett bredare forskningsfält. Avhandlingen kan utformats antingen som en sammanläggningsavhandling eller som en monografi.

Sammanläggningsavhandling

På biologiska institutionen är nästan alla avhandlingar sammanläggningsavhandlingar. En sammanläggningsavhandling består av kappan och ett antal forskningsartiklar eller manuskript. Kappan är en omfattande sammanfattning de olika artiklarna som utgör kapitel i avhandlingen Forskningsartiklarna ska vara av samma kvalitet som krävs för publikation i erkända akademiska tidskrifter med kollegial faktagranskning. Det ska också vara möjligt att urskilja doktorandens bidrag till artikeln.

Det är sällan som doktoranden är ensamförfattare till artiklarna i en sammanläggningsavhandling. Därför är det viktigt att doktoranden har möjlighet att skriva en självständig och oberoende kappa. Kappan ska visa doktorandens intellektuella förmåga och göra det möjligt att bedöma doktorandens bidrag till de olika artiklarna och i vilken mån de är självständiga och oberoende.

Kappan ska ge en introduktion till de ingående artiklarna och sätta de vetenskapliga frågeställningar, teorier och resultat som doktoranden kommit fram till i bredare kontext. Därför måste kappan skrivas på ett annat sätt än artiklarna i avhandlingen och måste kunna läsas som en egen akademisk text. Kappan ska inte innehåll omfattande text, figurer och tabeller som kopierats från artiklarna som ingår i avhandlingen.

Monografi

En monografi består av en sammanhängande rapport där en beskrivning av forskningsuppgiften, vetenskapliga frågeställningar och teorier, arbetsmetoder, analyser, resultat och en diskussion ingår. I monografier är det särskilt viktigt att doktorandens egen forskning presenteras på ett sådant sätt det går att förstå och bedöma de använda metoderna, de uppnådda resultaten och de dragna slutsatserna.

Krav på innehållet

Avhandlingen måste visa att forskarutbildningen har levt upp till Högskoleförordningens krav. Det betyder i princip att följande gäller för både en sammanläggningsavhandling och en monografi.

I avhandlingen ska doktoranden:

 • visa en aktuell och specifik kunskap och en bred och avancerad förståelse för forskningsfältet
 • visa förmågan att placera in avhandlingen i en bredare teoretisk och vetenskaplig kontext
 • ange klara mål för avhandlingsarbetet och de viktigaste hypoteserna och problemen
 • visa kännedom om de praktiska och analytiska metoder som används inom forskningsfältet och ha förmåga att använda och utvärdera dem
 • visa en förmåga att reflektera över sin egen forsknings betydelse och begränsningar
 • öka kunskapen inom fältet och identifiera behovet av ytterligare forskning

Kappan är doktorandens egen text och ska skrivas av doktoranden själv. Kappan ska inte skrivas om av handledare eller annan akademiker. De kan däremot komma med kommentarer och förslag. Alla handledare och institutionsrepresentanten ska ha läst kappan innan den skickas till tryck, för att säkerställa att den uppfyller alla mål och riktlinjer.

 • Mallar för dokumentdatabladets utseende finns hos Universitetsbiblioteket (UB).
 • Avhandlingen ska i anslutningen till listan över i avhandlingen ingående uppsatser också ha en lista över doktorandens och medförfattares bidrag till de olika uppsatserna. Här ska även tillägget “All authors in the list of papers have given their consent for the use of their work in the thesis” finnas.
 • Avhandlingen ska vara fullständigt paginerad (oberoende av de i avhandlingen ingående uppsatsernas paginering).
 • Kappan ska ha typsnitten Adobe Garamond Pro eller, om den är rik på symboler, Times New Roman.
 • Inga avdelnings- eller forskargruppsbeteckningar ska förekomma på omslag eller titelblad. Den enda beteckning som gäller är "Department of Biology, Lund University" utan varianter.
 • Avhandlingen ges två ISBN-nummer enligt UBs föreskrifter.
 • Omslaget ska följa Lunds universitets grafiska profil specificerad i Lunds universitets grafiska manualen på Medarbetarwebben. För att underlätta finns färdiga gridmallar i Indesign för omslaget att ladda ner i Lunds universitets bildbank (logga in med ditt LUCAT-id), med mallarna medföljer även ett par exempel och en beskrivning av de olika elementen i mallen som kan vara användbara att titta på även om du väljer att inte använda själva mallen. Även Media-Tryck har ett antal exempel på hur ett omslag kan se ut.

Avhandlingens framsida ska:

 • ha det delvis beskurna sigillet i nedre högra hörnet,
 • titeln ska finnas i en vit textruta med angivna typsnitt samt inkludera en bronsfärgad linje (se den grafiska manualen).

Avhandlingens baksida ska ha:

 • en fullständig logotyp i nedre vänstra hörnet,
 • ett adressblock i nedre högra hörnet
 • en lista på i avhandlingen ingående uppsatser.

Har ni frågor angående den grafiska profilen vänd er till ansvariga för den grafiska profilen på Lunds universitet eller om det är mer en generell fråga om avhandlingens utformning till Media-Tryck.

Media-Tryck hjälper till med sättning och design av avhandlingen om du så önskar, men tänk på att i sådana fall vara ute i god tid. De ger en kurs ”Att skriva, formatera och leverera en tryckfärdig avhandling som PDF” som kan vara en bra hjälp på vägen mot en färdig avhandling.

Observera att reglerna angående avhandlingens utseende gäller oavsett anlitat tryckeri.

På naturvetenskapliga fakulteten engelska webbplats finns information om hur du gör för att boka datum och anmäla disputationen, om betygsnämnd, opponent och annat matnyttigt.

Skaffa ett ISBN-nummer till din avhandling

Biblioteksdirektionen vid Lunds Universitet har ansvar för att dela ut ISBN-nummer till avhandlingar.

Mer information om hur du beställer ett ISBN-nummer på UBs webb

Tänk även på att Biologibiblioteket gärna vill ha två exemplar av din tryckta avhandling! De får inte något exemplar av de som du ger till UB.

Studierektorer FU

Klas Flärdh
Professor

Telefon: 046-222 85 84
E-post: Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se

Emma Kritzberg
Professor

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan i integrativ biologi (på vår externa webbplats)