Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handledarkommitté

För varje doktorand utser prefekten på inrådan av studierektor en handledarkommitté. Kommittén består av

 • Institutionsrepresentant
 • Huvudhandledare
 • Biträdande handledare
 • Vetenskaplig mentor

Institutionsrepresentantens övergripande roll är att företräda institutionen i förhållande till de enskilda doktoranderna och deras handledare. I det ligger att ansvara för kvaliteten och innehållet i utbildningsprojektet, samt att bevaka att universitetets och doktorandernas åtaganden efterlevs. Vid valet av institutionsrepresentant ska särskilt beaktas behovet av en övergripande förståelse för det specifika avhandlingsprojektets ämnesområde för att kunna förstå förutsättningarna för doktorandens forskningsuppgift och följa utbildningens progression.

Uppgifter för institutionsrepresentanter

 • att ansvara för att det upprättas en individuell studieplan, på uppdrag av prefekten och i samråd med handledare och doktorand
 • att vara sammankallande för doktorandsamtal minst en gång per termin, ansvara för att uppföljning och eventuell revidering av den individuella studieplanen sker, och att dokumentera detta
 • att avgöra vilka kurser och andra moment som är relevanta i doktorandens utbildning och som därmed genererar poäng (i enlighet med fakultetens riktlinjer)
 • att ansvara för och examinera halvtidskontrollen
 • att erbjuda doktoranden ett karriärplaneringssamtal kort efter halvtidskontrollen
 • att säkerställa att alla kurspoäng är avklarade inför disputation
 • att sammanställa om det finns särskilda skäl för förlängning av doktorandens forskarutbildning (utöver sjukskrivning, föräldraledighet och förtroendeuppdrag), vilka åtgärder som vidtagits och hur lång förlängning som begärs, samt att stämma av med studierektor
 • att bedöma om avhandlingen är redo att försvaras och se till att avhandlingen uppfyller fakultetens riktlinjer
 • att anmäla disputationen
 • att vara ordförande vid disputationen
 • att följa upp att doktoranden tar ut examen efter disputationen

Utöver ansvaret i förhållande till enskilda doktorander har institutionsrepresentanterna ett gemensamt uppdrag att säkerställa att det finns relevanta moment som kan uppfylla ”5 högskolepoäng som ger bredd i forskningsområdet” för alla doktorander.

Institutionsrepresentanter som kan ta nya uppdrag

 • Stefan Andersson, Biodiversitet
 • Charlie Cornwallis, MEMEG
 • Dennis Hasselquist, MEMEG
 • David O’Carroll, Funktionell zoologi
 • Pål Axel Olsson, Biodiversitet
 • Allan Rasumusson, Molekylär cellbiologi
 • Karin Rengefors, Akvatisk ekologi
 • Johannes Rousk, MEMEG
 • Claes von Wachenfeldt, Molekylär cellbiolgi
 • Eric Warrant, Funktionell zoologi
 • Helena Westerdahl, MEMEG
 • Susanne Åkesson, Evolutionär ekologi

Huvudhandledaren fungerar som doktorandens lärare och vägledare i arbetet med forskningsprojektet och stödjer doktoranden under hela utbildningen. Huvudhandledaren ska vara docentkompetent och vara tillsvidareanställd, eller ha anställning för hela utbildningsperioden, på institutionen.

Uppgifter för handledare

Doktorandens biträdande handledare ska bistå handledaren och kunna agera som ställföreträdande handledare om handledaren tillfälligt eller långsiktigt inte finns kvar på institutionen. Den biträdande handledaren ska ha handledarutbildning och ha anställning på institutionen för minst den period doktorandens forskarutbildning kan förväntas pågå.

Uppgifter för biträdande handledare

 • att bidra till handledningen och utvecklingen av utbildningsprojektet utifrån handledarkompetens och/eller specialistkunskap
 • att agera som ställföreträdande handledare vid handledarens frånvaro
 • att ta över huvudhandledarskapet om handledaren av olika skäl inte kan fullfölja handledaruppdraget
 • att tillsammans med institutionsrepresentanten, handledare och i samråd med doktoranden upprätta en individuell studieplan
 • att vara tillgänglig för doktoranden och delta i doktorandsamtal

Doktorandens vetenskapliga mentor är en person som står utanför doktorandens forskargrupp och som kan ge oberoende stöd, råd, tips och idéer kring såväl forskarutbildningen som karriär. Fördelen med att ha en vetenskaplig mentor är att doktorandens nätverk och perspektiv vidgas. Genom att träffas minst en gång per termin (till exempel vid en lunchträff) kan mentorn och doktoranden också diskutera ämnen som de inte vill ta upp med handledarna eller institutionsrepresentanten. Vi kan likna mentorsträffen vid ett informellt doktorandsamtal utan handledarna. Ansvaret för att ta initiativ till träffar ligger hos doktoranden.

Vi rekommenderar att mentorn är tillsvidareanställd forskare, lektor eller professor inom Lunds universitet.

Uppgifter för vetenskapliga mentorer

 • att ge doktoranden oberoende stöd och råd
 • att fungera som bollplank
 • att ge doktoranden perspektiv och inspiration
 • att vara tillgänglig för doktoranden minst en gång per termin
 • att delta i första doktorandsamtalet och om doktoranden önskar även i senare doktorandsamtal

Studierektorer FU

Emma Kritzberg
Professor

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Klas Flärdh
Professor

Telefon: 046-222 85 84
E-post: Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan i integrativ biologi (på vår externa webbplats)

Arkivering forskarutbildning

Charlotta Thomaeus
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 45 98
E-postCharlotta [dot] Thomaeus [at] biol [dot] lu [dot] se (Charlotta[dot]Thomaeus[at]biol[dot]lu[dot]se)