Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handledarkommitté

Varje doktorand ska ha en handledarkommitté bestående av minst:

 • Institutionsrepresentant
 • Handledare
 • Biträdande handledare
 • Vetenskaplig mentor

Handledarkommitténs ledamöter fattas av studierektorn för forskarutbildningen på en särskild blankett som arkiveras av administratören som arkiverar alla dokument som har med en doktorands forskarutbildning att göra.

Handledarkommittén håller varje termin ett doktorandsamtal med doktoranden.

Övergripande roll

Institutionsrepresentanten övergripande roll är att ansvara för kvaliteten och innehållet i forskarutbildningen på doktorandnivå.

Uppgifter

 • att vara sammankallande i handledarkommittén och ansvara för doktorandsamtal samt årliga uppföljningar av den individuella studieplanen
 • att skriftligen rapportera till studierektorn för forskarutbildningen efter varje doktorandsamtal på blanketten doktorandsamtal (pdf, 334 kB, ny flik).
 • att avgöra vilka kursmoment som doktoranden kan tillgodogöra sig. Fakulteten har fastställt vad som är en kurs och vilka andra moment som är poänggivande (naturvetenskapliga fakultetens webbplats).
 • att fastställa litteraturkursen och övriga kurser för doktoranden i samråd med övriga ledamöter i handledarkommittén
 • att rapportera examen efter det att kursfordringarna är uppfyllda
 • att meddela studierektor tid för halvtidsseminarium och att rapportera resultatet
 • att ansvara för att organisera halvtidsseminariet
 • att skriftligen rapportera till studierektorn för forskarutbildningen efter avklarat karriärsamtal (sista doktorandsamtal)
 • att utföra den sista kvalitetskontrollen innan disputationen
 • att föreslå opponent och betygsnämnd samt sända in anmälan om disputation
 • att vara ordförande vid disputationen

Sammankallande i handledarkommittén

 • att vara sammankallande i handledarkommittén och ansvara för doktorandsamtal (där hela handledarkommittén är samlad)
  • Ett doktorandsamtal per termin, förslagsvis (eller senast) maj och november
  • Studierektorn påminner
  • Diskutera framsteg, problem, lösningar, planerade kurser och konferenser
 • att ansvara för årliga uppföljningar av den individuella studieplanen
  • Vid doktorandsamtalet under höstterminen
  • Uppdatering av forskningsplanen, poäng för kurser med mera
  • Föra in uppgifterna i LADOK
  • Uppdaterad och underskriven studieplan insändes till studierektorn för forskarutbildningen inom en vecka (som skickar den vidare till administratör för arkivering)
 • att skriftligen rapportera till studierektorn för forskarutbildningen efter varje doktorandsamtal på blanketten Doktorandsamtal (pdf, 334 kB, ny flik)
 • att ha en granskande roll gentemot både doktorand och handledare

Organisera halvtidsseminarium

 • diskutera och planera halvtidskontrollen med doktoranden
  • Både den skriftliga (rapporten) och det muntliga (seminariet)
 • ansvara för att organisera halvtidsseminarium
  • Boka tid och sal, annonsera ut halvtidsseminariet till doktorandens enhet
  • I samråd med handledaren utse en opponent
  • Fungera som ordförande vid seminariet
 • rapportera doktorandens betyg till studierektorn för forskarutbildningen genom webbformuläret resultat av halvtidsutvärdering

Organisera disputationen

 • diskutera och planera disputationen med doktoranden och handledarkommittén
  • Innehållet i avhandlingen, disputationsdatum, viktiga deadlines
  • Kvalitetskontroll: Är forsknings- och avhandlingskvaliteten på den nivån som krävs för doktorstitel vid Lunds universitet? Är alla kursfordringar uppfyllda?
 • diskutera doktorandens fortsatta karriär
  • Karriärsamtal utförs under sista doktorandsamtalet innan disputationen
  • Skriftligen redovisa samtalet till studie­rektorn för forskarutbildningen
 • ansvara för att organisera disputationen
  • Boka tid och sal, annonsera ut disputationen till doktorandens enhet och Inger Ekström (Inger [dot] Ekstrom [at] biol [dot] lu [dot] se)
  • I samråd med handledaren i god tid utse en opponent och en betygsnämnd
  • Sända in anmälan om disputation
  • Fungera som ordförande vid disputationen eller delegera uppgiften

Institutionsrepresentanter

 • David O’Carroll, Funktionell zoologi
 • Klas Flärdh, Molekylär cellbiologi
 • Dennis Hasselquist, Memeg
 • Anders Hedenström, Evolutionär ekologi
 • Katarina Hedlund, Biodiversitet
 • Emma Kritzberg, Akvatisk ekologi
 • Pål Axel Olsson, Biodiversitet
 • Allan Rasumusson, Molekylär cellbiologi
 • Karin Rengefors, Akvatisk ekologi
 • Tobias Uller, Evolutionär ekologi
 • Eric Warrant, Funktionell zoologi
 • Susanne Åkesson, Evolutionär ekologi

Doktorandens handledare är den person som har närmast kontakt med doktoranden och dess forskningsprojekt. Handledaren är ansvarig för doktorandens fortlöpande forskarutbildning och fungerar som doktorandens vägledare och kunskapskälla och stödjer doktoranden under resan från grundstudent till självständig forskare med egna frågor och idéer.

Den biträdande handledaren ska vara en yngre forskare ovanför postdok-nivån. Det vill säga biträdande lektor, lektor eller professor (eller deras motsvarigheter), helst inom institutionen och alltid inom Lunds universitet. Åtminstone huvudhandledaren ska ha genomgått en särskild handledarutbildning och minst en av handledarna (det vill säga handledaren eller biträdande handledaren) ska ha docentkompetens och tillsvidareanställning.

Uppgifter för handledare

Handledarens skyldigheter

Doktorandens biträdande handledare ska bistå handledaren och kunna agera som ställföreträdande handledare t.ex. vid handledarens frånvaro. Den biträdande handledaren ska inneha kunskap inom doktorandens forskningsämne men kan bredda doktorandens forskningshorisont och bidra till handledningen genom att inneha specialkunskap utanför forskningsämnet.

Den biträdande handledaren kan vara en yngre forskare ovanför postdok-nivån; det vill säga biträdande lektor, lektor eller professor (eller deras motsvarigheter), helst inom Lunds universitet eller åtminstone i geografisk närhet. Minst en av handledarna (det vill säga handledaren eller biträdande handledare) ska ha docentkompetens och tillsvidareanställning.

Uppgifter för biträdande handledaren

 • att bidra till doktorandens akademiska miljö
 • att bredda doktorandens forskningshorisont
 • att bistå handledaren i utvecklingen av avhandlingsarbetet

Biträdande handledarens skyldigheter

 • att agera som ställföreträdande handledare t.ex. vid handledarens frånvaro
 • att ta över handledarskapet om handledaren av olika skäl inte kan fullfölja handledaruppdraget
 • att delta i doktorandsamtal

Doktorandens vetenskapliga mentor är en person som står utanför doktorandens forskargrupp och som kan ge oberoende stöd och råd, tips och idéer kring såväl forskningen som arbetssituation och karriär. Fördelen med att ha en vetenskaplig mentor är att doktorandens nätverk och perspektiv vidgas. Man kan även diskutera projektet utifrån mentorns bakgrund och erfarenhet och därmed få annorlunda och värdefulla tips och råd om själva forskningen. Genom att träffas minst en gång per termin (till exempel vid en lunchträff) kan mentorn och doktoranden diskutera ämnen som är svåra eller olämpliga att ta upp med handledarna eller institutionsrepresentanten (till exempel arbetsmiljöproblem). Man kan likna mentorsträffen vid ett informellt doktorandsamtal utan handledarna.

Mentorn ska vara en tillsvidareanställd forskare, lektor eller professor, helst inom Lunds universitet. Mentorn får gärna, men är inte skyldig att närvara vid doktorandsamtalen, förutom det första.

Uppgifter för vetenskapliga mentorn

 • att ge doktoranden oberoende stöd och råd
 • att fungera som vetenskapligt bollplank
 • att fungera som en resursperson för doktoranden
 • att ge doktoranden perspektiv och inspiration
 • att fungera som bollplank vid problem eller knepiga situationer

Den vetenskapliga mentorns skyldigheter

 • att alltid vara tillgänglig för doktoranden
 • att träffa doktoranden minst en gång per termin
 • att delta i första doktorandsamtalet tillsammans med doktoranden och doktorandens handledarkommitté

Studierektorer FU

Per Lundberg
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 37 67
E-post: Per [dot] Lundberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Emma Kritzberg
Universitetslektor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan Geneco (på vår engelska externa webbplats)

Arkivering FU

Charlotta Thomaeus
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 45 98
E-postCharlotta [dot] Thomaeus [at] biol [dot] lu [dot] se