Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handledarkommitté

Varje doktorand ska ha en handledarkommitté bestående av minst:

Handledarkommitténs ledamöter fattas av studierektorn för forskarutbildningen på en särskild blankett som arkiveras av administratören som arkiverar alla dokument som har med en doktorands forskarutbildning att göra.

Handledarkommittén håller varje termin ett doktorandsamtal med doktoranden.

Institutionsrepresentant roll

Institutionsrepresentantens övergripande roll är att ansvara för kvaliteten och innehållet i forskarutbildningen på doktorandnivån. Institutionsrepresentantens viktigaste uppgifter är:

 • att vara sammankallande i handledarkommittén och ansvara för doktorandsamtal samt årliga uppföljningar av den individuella studieplanen
 • att avgöra vilka kurser och andra moment som doktoranden få poäng för
 • att ansvara för att organisera halvtidsseminariet
 • att se till att avhandlingens kappa följer de här riktlinjerna (pdf, 42 kB, ny flik)
 • att utföra den sista kvalitetskontrollen innan disputationen
 • att anmäla disputationen
 • att vara ordförande vid disputationen
 • att ansvara för att doktoranden tar ut examen efter disputationen

Mer om institutionsrepresentantens roll och ansvar.

Institutionsrepresentanter

 • David O’Carroll, Funktionell zoologi
 • Klas Flärdh, Molekylär cellbiologi
 • Dennis Hasselquist, Memeg
 • Anders Hedenström, Evolutionär ekologi
 • Katarina Hedlund, Biodiversitet
 • Emma Kritzberg, Akvatisk ekologi
 • Pål Axel Olsson, Biodiversitet
 • Allan Rasumusson, Molekylär cellbiologi
 • Karin Rengefors, Akvatisk ekologi
 • Tobias Uller, Evolutionär ekologi
 • Eric Warrant, Funktionell zoologi
 • Susanne Åkesson, Evolutionär ekologi

Handledarens roll

Doktorandens handledare är den person som har närmast kontakt med doktoranden och dess forskningsprojekt. Handledaren är ansvarig för doktorandens fortlöpande forskarutbildning och fungerar som doktorandens vägledare och kunskapskälla och stödjer doktoranden under resan från grundstudent till självständig forskare med egna frågor och idéer.

Den biträdande handledaren ska vara en yngre forskare ovanför postdok-nivån. Det vill säga biträdande lektor, lektor eller professor (eller deras motsvarigheter), helst inom institutionen och alltid inom Lunds universitet. Åtminstone huvudhandledaren ska ha genomgått en särskild handledarutbildning och minst en av handledarna (det vill säga handledaren eller biträdande handledaren) ska ha docentkompetens och tillsvidareanställning.

Handledarens roll är:

 • att introducera doktoranden till utbildningen och arbetsplatsen med hjälp av den här checklistan (pdf, 260 kB, ny flik)
 • att skapa en kreativ vetenskaplig miljö kring doktoranden inom såväl som utom forskargruppen (t.ex. genom internationella kontakter)
 • att bli tillgänglig för doktoranden samt ansvara för regelbundna möten med doktoranden
 • att aktivt delta i och ge vägledning i avhandlingsarbetet (planeringen av kommande arbete och problemlösning)
 • att diskutera doktorandens arbete kring kurser och undervisning
 • att se till att doktoranden har nödvändiga resurser
 • att se till att avhandlingens kappa följer de här riktlinjerna (pdf, 42 kB, nytt fönster)

Handledarens skyldigheter är:

Biträdande handledarens roll

Doktorandens biträdande handledare ska bistå handledaren och kunna agera som ställföreträdande handledare t.ex. vid handledarens frånvaro. Den biträdande handledaren ska inneha kunskap inom doktorandens forskningsämne men kan bredda doktorandens forskningshorisont och bidra till handledningen genom att inneha specialkunskap utanför forskningsämnet.

Den biträdande handledaren kan vara en yngre forskare ovanför postdok-nivån; det vill säga biträdande lektor, lektor eller professor (eller deras motsvarigheter), helst inom Lunds universitet eller åtminstone i geografisk närhet. Minst en av handledarna (det vill säga handledaren eller biträdande handledare) ska ha docentkompetens och tillsvidareanställning.

Biträdande handledarens roll:

 • att bidra till doktorandens akademiska miljö
 • att bredda doktorandens forskningshorisont
 • att bistå handledaren i utvecklingen av avhandlingsarbetet

Biträdande handledarens skyldigheter är:

 • att agera som ställföreträdande handledare t.ex. vid handledarens frånvaro
 • att ta över handledarskapet om handledaren av olika skäl inte kan fullfölja handledaruppdraget
 • att delta i doktorandsamtal

Vetenskapliga mentorns roll

Doktorandens vetenskapliga mentor är en person som står utanför doktorandens forskargrupp och som kan ge oberoende stöd och råd, tips och idéer kring såväl forskningen som arbetssituation och karriär. Fördelen med att ha en vetenskaplig mentor är att doktorandens nätverk och perspektiv vidgas. Man kan även diskutera projektet utifrån mentorns bakgrund och erfarenhet och därmed få annorlunda och värdefulla tips och råd om själva forskningen. Genom att träffas minst en gång per termin (till exempel vid en lunchträff) kan mentorn och doktoranden diskutera ämnen som är svåra eller olämpliga att ta upp med handledarna eller institutionsrepresentanten (till exempel arbetsmiljöproblem). Man kan likna mentorsträffen vid ett informellt doktorandsamtal utan handledarna.

Mentorn ska vara en tillsvidareanställd forskare, lektor eller professor, helst inom Lunds universitet. Mentorn får gärna, men är inte skyldig att närvara vid doktorandsamtalen, förutom det första.

Således är den vetenskapliga mentorns roll:

 • att ge doktoranden oberoende stöd och råd
 • att fungera som vetenskapligt bollplank
 • att fungera som en resursperson för doktoranden
 • att ge doktoranden perspektiv och inspiration
 • att fungera som bollplank vid problem eller knepiga situationer

Den vetenskapliga mentorns skyldigheter:

 • att alltid vara tillgänglig för doktoranden
 • att träffa doktoranden minst en gång per termin
 • att delta i första doktorandsamtalet tillsammans med doktoranden och doktorandens handledarkommitté

Studierektorer FU

Per Lundberg
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 37 67
E-post: Per [dot] Lundberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Emma Kritzberg
Universitetslektor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan Geneco (på engelska)

Arkivering FU

Charlotta Thomaeus
Ekonomiadministratör
Biologiska institutionen

Telefon: 046 222 45 98
E-postCharlotta [dot] Thomaeus [at] biol [dot] lu [dot] se