Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biodiversitet och evolution

Vi forskar inom biologisk mångfald och evolution och utforskar relationerna mellan organismer och deras miljö. Vi strävar efter att förstå de processer som formar den rika väv av liv som finns på jorden, från de minsta mikroorganismerna i jorden till de mest komplexa ekosystemen.

Ett litet djur på ett sandkorn. Mikroskopifoto.

Utforskar samspelen i naturen

Vi undersöker samspelet mellan växtlighet och mikroorganismer i marken och hur detta påverkas av abiotiska faktorer som till exempel tillgången på näringsämnen. Den arbuskulära mykorrhizasymbiosen, ett ömsesidigt fördelaktigt förhållande mellan en svamp och en växt och spelar en grundläggande roll för förståelsen av ekosystemprocesser. Regleringen av näringsutbytet i denna symbios, från den fysiologiska nivån till ekosystemnivån, är en av våra centrala forskningsfrågor. Andra projekt fördjupar sig i den biologiska mångfalden i gräsmarker, undersöker växter, svampar och insekter och utforskar hur den biologiska mångfalden kan bevaras mest effektivt.

Den genetiska variationens roll i evolutionen

Ett intressant område är evolutionsgenetiken för könsskillnader, särskilt sexuellt antagonistisk genetisk variation. Det är när samma gen har motsatta effekter på hanars och honors fitness. Sexuellt antagonistiska gener och egenskaper kan vara nyckeln till en av evolutionsbiologins mest långlivade paradoxer: bevarandet av en stående genetisk variation. När naturligt urval är kraftfullt och egenskaper är ärftliga förväntar vi oss att den genetiska variationen för fitness snabbt ska minska. Detta är dock inte vad vi ser när vi tittar på naturliga populationer. Sexuell antagonism kan vara ett svar då det innebär att fitness för en given allel beror på kontexten. Det förhindrar snabb utarmning av genetisk variation.

Två plattmaskar som parar sig. Foto.
Foto: Lukas Schärer

Att överbrygga klyftan mellan zoologi och botanik

Vi kombinerar zoologi och botanik genom att studera både djurs och växters ekologi, livshistorier, beteenden samt deras molekylära och kemiska egenskaper. Ett vanligt fenomen i växtvärlden är övergången från stora blommor som pollineras av djur till små blommor som pollinerar sig själva. Mycket forskning har fokuserat på de fördelar självpollinering ger, men det finns färre studier som undersöker de selektiva och genetiska processer som orsakar blommornas minskning i storlek hos självpollinerande arter. Utvecklingen av olika blomfärger och hur dessa varierar har också studerats intensivt, eftersom olika faktorer under plantans växt- och reproduktionsfas bidrar till att behålla dessa färgvariationer.

Vår forskning ger en omfattande förståelse för de invecklade relationer och processer som formar vår naturliga värld. Från samspelet mellan växter och mikroorganismer i marken till de genetiska variationer som driver evolutionen, syftar forskningen till att avslöja komplexiteten i den biologiska mångfalden och bidra till bevarandet av våra ekosystem.

En humla är ute och flyger. Foto.
Foto: Maj Rundlöf.