Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Zoologiska samlingen

Institutionskod: MZLU

Museets zoologiska samling har sitt ursprung i Kilian Stobaeus donation till universitetet 1735. Från att vi började som en av Sveriges första kuriosakabinett så är vi idag en välbesökt och uppskattad forskningssamling.

En djurskalle med långa betar. Foto.
Skalle av ett hjortsvin.

Under 1800-talets andra hälft krävdes en personlig uppvaktning i högtidsdräkt hos intendenten för att få låna nyckeln till samlingen. Idag kan du som student eller forskare besöka vår samling för att använda våra objekt i din forskning och undervisning.

Som privatperson är du alltid välkommen att donera nytt, såväl som äldre zoologiskt material till oss. Se nedan under donera material.

Våra samlingar finns sökbara genom den internationella organisationen GBIF:s databas och informationen är tillgänglig för de som vill veta mer om vad vi förvaltar.

Sedan 1700-talet har samlingarna kontinuerligt vuxit genom privata donationer och forskares insamlingar av djur på land och i vatten, vilket gjort att vi idag har en rik samling av både inhemska såväl som utländska arter från hela världen och som vi fortfarande stolt förvaltar för framtiden

Samlingar

Ett flertal snäckskal med siffror inuti. Foto.
Skal från hjärtmusslor.

Evertebrater, eller ryggradslösa djur, är benämningen på alla övriga djur som inte hör till insekterna eller ryggradsdjuren. Den zoologiska samlingen har omfattande samlingar av denna djurgrupp som samlats in under expeditioner eller forskningsprojekt sedan 1800-talets första hälft och fram till idag. Om du vill veta mer om vad våra samlingar innehåller kan du söka information i vår databas. Nedan finns några exempel på vad som finns hos oss.

Insamlingar från den Skånska kusten

Den zoologiska samlingen har sedan mitten av 1800-talet haft en regelbunden ökning av insamlat marint material från Skånes kust inklusive Öresund på både svenskt och danskt vatten. Våra marina insamlingar har gjorts under mycket lång tid av en mängd olika insamlare. Den är också en av de bäst dokumenterade och kan därför anses vara av stor betydelse för framtida miljöstudier. Materialet ger också en intressant faunistisk inblick i det marina djurlivet under de senaste 150 åren. Samtliga prover är bottenundersökningar från en rad olika lokaler och djup i huvudsak insamlade från den västra kustsidan av Skåne. Bland de äldre delarna av samlingen finns även material från Kristineberg utanför Göteborg.

Från 1908 och framåt har universitet, såväl som företag, genomfört regelbundna undersökningar inom det så kallade ”Öresundsundersökningarna”. Dessa har under det tidiga samlandet genomförts på bestämda platser enligt ett geografiskt rutmönster som gör det möjligt att omvandla insamlingspunkterna till dagens koordinatsystem och jämföra dessa med det som samlas in idag.

Under åren 1970-1979 genomfördes undersökningar med miljöinriktad frågeställning inom det som kallades ”Sydlänens Kustkontrollundersökningar” (SKU). I dag finns genom detta projekt tusentals prover bevarade från denna undersökning som är insamlade från Hanöbukten i sydost till Laholmsbukten i sydväst.

Under de senaste 20 åren har detta material kompletterats med insamlingar från Norra Öresund och Skälderviken, Halland, Bohuslän och det senaste inkomna materialet innehåller även nyare material från vattnet kring Hanö.

Anthozoer

Vi har en rik samling av anthozoer (koralldjur) från både inhemska vatten och från resten av världen. Inom denna grupp finns även Oskar Carlgrens kända material från början av 1900-talet, då han som en av två världsauktoriteter fick preparat skickat till sig för bestämning. Samlingen innehåller även flertalet typer.


Parasitologi och Nordkalottenprojektet

Museets kvalstersamling är Sveriges största och innehåller flera tusen mikroskoppreparat med kvalster från smådäggdjur insamlade i Sverige, Norge, Finland och på Åland. Bland dem finns till exempel insamlat material från Nordkalottenprojektet som genomfördes 1965-70.

Under 1960-70-talet genomfördes även andra insamlingsprojekt av kvalster i de södra delarna av Sverige. Till detta material finns även majoriteten av värddjuren bevarade i våra våtsamlingar för vidare studier.

Ett fågelskelett. Foto.
Skelett av knölsvan.

Samlingens första vertebrater (ryggradsdjur) registrerades i och med Kilian Stobaeus donation i början av 1700-talet. De var insamlade som kuriosa och bestod nästa enbart av någon del av djuret, som till exempel en tand, en fot eller en näbb. Med tiden förändrades insamlandet och även innehållet i våra samlingar. Delar av vår vertebratsamling har kommit till genom utbyte med andra institutioner på Lunds universitet, andra museer, donationer från allmänheten och aktivt insamlande.

Däggdjurssamlingen

Vår däggdjurssamling innehåller idag cirka 30 000 djur i form av monterade djur, skelett och individer i etanol (så kallade våtsamlingar). En stor del av detta består av mindre gnagare från olika insamlingar från Sverige och övriga Norden, men hos oss hittar du även mer exotiska, samt utdöda djur, som till exempel pungvarg från Australien.

I början av 1900-talet donerade också universitetets anatomiska institution sin samling av runt 200 monterade däggdjursskelett till oss. En spännande samling med skelett av djur från hela världen.

Inom denna grupp finns också ett stort material av ben tillgängligt för anatomiska studier och som används regelbundet av olika yrkeskategorier som jämförelse eller som studiematerial av studenterna inom grundutbildningen inom bland annat biologi.

Fågelsamlingen

Museets första större donation av fåglar skänktes av baron Axel Gustav Gyllenkrok vid Björnstorps gods i Skåne 1845 och bestod bland annat av 1200 utländska monterade fåglar och 200 inhemska arter. Av dessa är särskilt de brasilianska arterna uppskattade bland flera forskare i världen.

I vår fågelavdelning hittar du också en stor variation av fågelskinn från nordiska arter, men också arter från hela världen. Dessa har stor betydelse för taxonomiska studier samt provtagning av DNA.

Vi förvaltar även delar av den zoologiske äventyraren Charles John Anderssons (1827 – 1867) samling av fåglar från södra Afrika samt 400 fågelskelett. Den senare innehåller vår hantverksmässigt komplexa samling av monterade fågelskelett av svenska fågelarter.

Äggsamlingen

I vår samling av fågelägg finns exemplar från 1700-talet och framåt. Den utökas än idag genom donationer av äldre samlingar från privatpersoner.

Den innehåller i huvudsak nordiskt material som bland annat omfattar en samling av drygt 800 kullar med gökägg från Köpenhamnsområdet.

Gyllenstiernas fisksamling

Baron Nils Christoffer Gyllenstiernas samling av fiskar från den svenska sydkusten som donerades till museet 1854-55, då den lovordades av Zoologiska museets ansvarige intendent Sven Nilsson med orden

”En utmärkt rikhaltig inhemsk fisksamling”.

Gyllenstierna var den tidens fiskexpert i Sverige, med ett brinnande intresse för vad som fanns i vattnen i Skälderviken, inte långt ifrån hans hem på Krapperups gods. Donationen består av både monterade torra fiskar såväl som arter bevarade i etanol och ger en inblick i dåtidens lokala fiskfauna.

Ett par horn monterade på en platta. Foto.
Hornkrona av kronhjort.

Subfossiler är benämningen på organiskt material från djurben eller skal från snäckor och musslor som endast delvis har fossiliserats. Detta händer när materialet inte legat i jorden tillräckligt länge för att helt övergå till ett fossilt tillstånd eller att miljön inte varit tillräckligt gynnsam för att den fossila processen ska kunna fullbordas. Oftast hittar du den här typen av material i mossar eller i äldre sjösediment.

Vår samling av subfossila ben kommer från skånska fyndplatser och är i huvudsak funna i just sjösediment. För att säkerställa benens ålder används C14-datering.

Huvuddelen av våra subfossila ben samlades in under början av 1800-talet då den zoologiska samlingen växte kraftigt under ledning av professor Sven Nilsson. Ytterligare material kom till samlingen i Lund i början av 1900-talet, efter att flera lundaprofessorer gått samman och bildat ”Torfmossekommissionen”, men uppmaningen till allmänheten att lämna in sina fynd till universitetet. Samlingen är till stor del väldokumenterad med fyndinformation i museets journaler.

Idag är vår samling av subfossila ben flitigt använd som bestämningsmaterial och för provtagning av aDNA (ancient DNA) från bland annat uroxe, visent, europeisk kärrsköldpadda och ren. I spåren av den snabba tekniska utvecklingen används även samlingen för till exempel isotopstudier.

Hur används våra samlingar idag

Insamling

Vår personal samlar idag inte längre aktivt in material och de stora expeditionernas dagar är sedan länge förbi. Vi söker därför ständigt nya samarbeten som kan gynna samlingens forskningsvärde och artrikedom. Detta sker bland annat genom samarbeten med forskare, miljövårdsföretag, polisen och donationer från allmänheten.

Vi är måna om att det material som skrivs in i våra samlingar har samlats in efter en etisk värdegrund och enligt gällande lagstiftning, både inom och utom Sveriges gränser. Vi innehar CITES-tillstånd och följer Nagoya-protokollets regelverk för insamlande av biologiskt material.

Forskning

Jämförelse mellan skallar av uroxe- och nötboskap. På Sketchfab webbplats hittar du fler föremål som vi har skannat in med hjälp av institutionens 3D lab (på engelska).

Våra samlingar används av forskare från hela världen. Forskning som bedrivs på vårt material bidrar till den ökade kunskapen kring jordens arter, den biologiska mångfalden, ekosystem, miljöförändringar, arkeologisk upptäckter och mycket, mycket mer.

Vi bedriver tvärvetenskapliga samarbeten med forskare inom historia, arkeologi och osteologi där studier på samband, DNA, aDNA och isotoper bidrar till fördjupade kunskaper om vår sociala historia, arters ursprung och förändring över tid samt utbredning, för att nämna några.

Teknikens snabba utveckling gör det möjligt att i allt större utsträckning undersöka våra individer i samlingarna med mindre destruktiva metoder än tidigare, vilket gynnar bevarandet av samlingen till kommande generationer.

Donera Material

Hjälp oss förbättra våra samlingar genom att donera material. Du som privatperson eller forskare kan bidra till våra samlingar genom att donera djur till museet.

Djur som hittats i naturen

För att vi ska kunna använda din donation till vår forskning behöver vi veta var djuret hittades, när och av vem. Uppgifterna sparas tillsammans med djuret och registreras sedan i vår databas, där informationen finns tillgänglig för alla.

Om du hittat ett dött djur ute i naturen kan du förvara det i frysen till dess att du kan lämna in det till museet. Kontakta oss gärna i förväg så vi säkert finns på plats och kan ta emot djuret. Inlämning av material kan vanligtvis göras på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 Lund på vardagar 8-16.

Monterade (uppstoppade) djur

Vi får ofta frågor om donation av objekt med animaliskt ursprung som någon har fått, köpt eller fått ärva. Om föremålet har information som fyndplats, år och är i gott skick är du välkommen att kontakta museet om att donera det till vår samling.

För att veta vad lagstiftningen säger om vad du får göra med just ditt föremål kan du läsa mer på Naturvårdsverkets webbsida om köp och försäljning av monterade/uppstoppade fåglar och djur.

Information om hur du söker CITES-tillstånd finner du på Jordbruksverkets sida om uppstoppade fåglar och fågelprodukter

Citeringar

Antal citeringar angående våra zoologiska samlingar (förutom entomologi) på Global Biodiversity Information Facilitys (GBIF) webbplats (på engelska i ny flik).