Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Entomologiska samlingar

Institutionskod: MZLU

De entomologiska samlingarna, med 3,8 miljoner registrerade exemplar och ett stort antal som återstår att registrera, är ett av Nordens största och mycket betydelsefulla både nationellt och internationellt. Här finns bland annat världens näst äldsta bevarade insektssamling donerad av Kilian Stobaeus 1735.

En låda med monteade skalbaggar. Foto.

I samlingarna finns alla slags insekter, från de allra minsta parasitsteklarna som är mindre än 1 millimeter, till de allra största fjärilarna med en vingbredd på över 30 centimeter. Samlingarna är huvudsakligen från Sverige men innefattar djur från hela världen, med omfattande material från bland annat Sydafrika och Sri Lanka. De är resultat av donationer, vetenskapliga expeditioner, egna insamlingar, samt inköp.

Samlingarna inkluderar

  • en systematisk huvudsamling, där merparten av insekterna finns
  • historiska samlingar, huvudsakligen från 1800-talet
  • en våtsamling som innehåller mycket oidentifierat material
  • en preparatsamling på objektglas
  • en referenssamling med kontrollbestämda svenska djur
  • en typsamling, som är en internationellt mycket viktig samling med referensexemplar för nybeskrivna arter.

Samlingarna används huvudsakligen inom forskning, men utvalda föremål används också för mer publika ändamål. Inom forskningen är insekterna och informationen knuten till dem användbara för studier av naturens mångfald både i nutid och i dåtid. Exemplaren i samlingarna har legat till grund för flera tusen vetenskapliga publikationer, till exempel C.G. Thomsons om Skandinaviens skalbaggar och steklar, och J.W. Zetterstedts om Lapplands insektfauna – båda från 1800-talet.

Samlingar

Detta är den största delen av den torrpreparerade samlingen, där allt material sorterats in under respektive ordning, familj och art. Över sjuttio procent av materialet kommer från de nordiska länderna, och dessa hålls skiljt från det utomnordiska materialet.

Denna samling används vid artbestämning och består av ett fåtal representativa individer av de i Skandinavien förekommande arterna. För närvarande täcker den fjärilar och skalbaggar, samt delar av Hymenoptera, Diptera, Hemiptera, Orthoptera, Odonata, Plecoptera och Neuroptera. Samlingen har byggts upp för att förenkla identifieringsarbetet för amatörer och studenter, som är välkomna att använda samlingen.

Våtsamlingen består av omonterade insekter, bevarat i etanol. Den innehåller både bestämt, obestämt och osorterat material.

Det bestämda materialet är ordnat ordningsvis och innehåller bland annat en typsamling av Collembola och de ordningar där det finns mest material av är: Diptera, Coleoptera, Trichoptera, Hymenoptera, Siphonaptera och Phthiraptera.

Obestämt material som finns i våtsamlingen är bland annat från olika insamlingsexpeditioner som forskare på Lunds universitet gjort. Exempel på detta är Ceylon-Expeditionen 1962 av Per Brinck, Hugo Andersson och Lennart Cederholm och Svenska Sydafrika-Expeditionen 1950-51 av Per Brinck och Gustav Rudebeck. Det obestämda materialet består också av donationer från forskare och amatörer som gjort insamlingar världen över och i Sverige. Exempel på detta är Lars Huggerts material insamlat i Kanada och Bo W Svenssons från Stampenbäcken i Sverige. Till detta tillkommer också mindre insamlingar som är gjorda av museets personal och mindre donationer från olika forskningsprojekt och amatörsamlare av insekter.

Ett digitaliseringsprojekt av våtsamlingen pågår för att enkelt kunna söka fram material.

De historiska samlingarna, huvudsakligen från 1800-talet (insamlade av C.G. Thomson, J.W. Zetterstedt, A.G. Dahlbom och C.F. Fallén), hålls separat, många av dem i sina originalskåp. Även vissa sentida samlingar förvaras i sina originalskåp. Vi arbetar med att digitalisera dessa genom att fotografera av hela lådor.

Typmaterial hålls i en särskild samling, undantaget material från de historiska samlingarna. I samlingen finns för närvarande 17.000 typexemplar tillhörande 4300 arter, men flera tusen arter återstår att registrera, bland annat från de historiska samlingarna som innehåller många typexemplar.

I nuläget publicerar vi inget separat typregister, men typerna listas i sökdatabasen.

Material monterat på objektglas. Av det viktigare materialet kan nämnas Ingvar Svenssons genitaliepreparat av fjärilar, samt Nordens sannolikt största samling av loppor, en referenssamling med kontrollbestämda svenska djur.

Digitaliserade samlingar

På museet pågår ett museistödsfinansierat digitaliseringsprojekt som i huvudsak går ut på att fotodokumentera våra äldre entomologiska samlingar, vilka innehåller många typexemplar. Dokumentationen, som består av högupplösta bilder av varje låda, gör det möjligt att leta igenom samlingarna. Bilderna är också ett tidsfönster för samlingarnas status vid fototillfället, som gör det möjligt att gå tillbaka och kontrollera djurens antal och placering i respektive låda.

I projektet ingår även att fotodokumentera samlingarnas primärtyper. I många fall kan bilder vara tillräckligt för att bekräfta arttillhörighet, och för att slippa riskerna med att skicka typmaterial vid låneförfrågningar ser vi detta som ett första alternativ.

Vi publicerar samtliga bilder via bildtjänsten Flickr (på engelska) och bilderna får användas fritt i icke kommersiella syften (Attribution - NonCommersial).

Samtliga länkar leder till bildtjänsten Flickr.

Obestämt material

En del material har ännu inte blivit bearbetat av experter. Vi gör detta tillgängligt genom uppsortering till familj och land, och i vissa fall även digitalisering av lådorna för att visa om materialet är relevant för respektive expert. Annat material är bestämt till släkt, artgrupp eller med en osäker arttillhörighet där materialet behöver kontrolleras ytterligare. Allt detta material kan sökas genom vår databas.

Förutom det registrerade materialet har vi även material i sprit, som vi i varierande grad har sorterat upp.

Donera material

Våra samlingar utökas hela tiden med nytt material, och en mycket stor del av denna nyaccession är donationer från privatsamlare. Detta material är mycket viktigt för dokumentationen och utforskningen av vår insektfauna, och vi ser till att det tas om hand och bevaras på ett säkert sätt. Då blir materialet också tillgängligt för både forskare och amatörer som vill arbeta med materialet, eller vill använda det som referens. Storleken på nyaccessionen varierar mellan olika år, till exempel under 2013 tog vi emot nästan 200.000 exemplar, alla från privatsamlare.

Om du har material som du vill att museet ska ta hand om så tar vi mycket gärna emot det. Ta då kontakt med museets personal.

En person sitter och tittar i mikroskop. Foto.

Sök i våra entomologiska samlingar

Citeringar

Antal citeringar angående våra zoologiska samlingar (förutom entomologi) på Global Biodiversity Information Facilitys (GBIF) webbplats (på engelska i ny flik).