Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Låna material

Policier för att låna material från Biologiska museet

Vi lånar ut material främst för vetenskapliga ändamål, men även till utställnings- och undervisningsändamål.

Icke-vetenskapliga ändamål

Vill du låna material för icke-vetenskapliga ändamål läs först lånepolicyn och kontakta sedan respektive samlings kontaktperson.

Biologiska museet vid Lunds universitet innehar naturhistoriska samlingar från 1600-talet och framåt. Samlingarna har ett vetenskapligt såväl som kulturhistoriskt värde. Syftet med samlingarna är att främja forskningen inom bland annat biologi och tvärvetenskaplig forskning. Föremålen används också inom undervisningen inom Lunds universitet. I mån av tid, och om utlåningen inte i övrigt inkräktar på museets vetenskapliga verksamhet, kan föremål från samlingarna lånas ut till utställningsverksamhet och undervisning vid skolor.

Biologiska museet lånar ut föremål för följande ändamål

 • Utställningar vid centrala, regionala och kommunala museer.
 • Till undervisning vid kommunal och privat skolverksamhet
 • Vissa kommersiella ändamål, under förutsättning att dess syfte inte står i motsättning till museets primära verksamhet och värderingar. Lånet godkänns av museichefen eller av denne delegerad intendent. Vägledande för beslutet är att föremålen inte riskerar att skadas under låneperioden och att föremålen inte för tillfället används inom museets grundläggande verksamhet.

Låntagaren åtar sig följande

 • Att förvara och handskas med föremålen på sådant sätt att dessa inte skadas. Biologiska museet bistår med information om hur detta görs.
 • Att inte göra ingrepp på föremålen eller på annat sätt förändra eller modifiera dem.
 • Att omedelbart meddela museet om föremålen kommer till skada eller förloras. Skador på föremålen måste bedömas av museet och låntagaren får inte själv laga skadan eller anlita någon annan för att göra det.
 • Att stå för kostnader i samband med skador eller förlust av föremål.
 • Att inte låna ut föremålen i tredje hand.
 • Att inte använda föremålen i något annat sammanhang det överenskomna.
 • Att tydligt ange att föremålen tillhör Biologiska museet, Lunds universitet i samband med fotografering eller annan avbildning.
 • Att tydligt ange att föremålen tillhör Biologiska museet även i andra sammanhang, till exempel utställningar.
 • Att vid retur av föremål förpacka dessa på ett säkert sätt enligt instruktioner så att de inte skadas i transporten. Instruktioner ges vid behov av Biologiska Museets personal.
 • Att returnera föremålen i god tid innan lånetiden går ut. Tänk på att ansöka om en förlängning av lånetiden om så önskas.

Lån till museer

Förfrågningar ska komma in till Biologiska museet minst tre månader innan önskat lånedatum.

Lån till kommersiell verksamhet

Förfrågningar ska komma in till Biologiska Museet minst tre månader innan önskat lånedatum. Förfrågningar beviljas i mån av tid och under förutsättning att hanteringen är säker och syftet godkänns.

Lån till undervisning (universitet, kommunala och privata skolor)

Förfrågningar beviljas i mån av tid och under förutsättning att hanteringen är säker. För lån som rör undervisning inom Lunds universitet ska förfrågan om lån till grundundervisningen vara Biologiska museet till handa minst tre månader innan inplanerat undervisningstillfälle. Utbildningsansvarig lektor eller studierektor ska stå som låntagare för lånet.

Avgifter

Lån för utställningar vid centrala, regionala och kommunala museer

Ingen avgift. Däremot står låntagaren för transportkostnaden liksom eventuella fryskostnader för stora montage och stora lån. Om extraordinära åtgärder krävs av museets personal i samband med lånet debiteras låntagaren för arbetstiden. Se priser under ”Timkostnad för museipersonal vid behov”

Lån för kommersiella och icke museala ändamål

Kostnad debiteras utifrån en fastställd taxa.

 • Grundavgift: 1400 kr/lån
 • Avgift per lånat föremål: Mindre objekt: 600 kr/objekt (föremål som riskfritt kan hanteras med en hand)
 • Större objekt: 1000 kr/objekt
 • Lån till undervisning i skolor och universitet: ingen avgift. Övriga krav gäller dock.
 • Timkostnad för museipersonal vid behov: museiintendent/konservator: 700 kr/timme, museiassistent: 450 kr/timme

Retur av lån

Lånetiden för inlån till utställningar kan efter anhållan förlängas en gång, på samma villkor som gäller för nya lån. Vid önskan om förlängning görs en bedömning av föremålens tillstånd som ligger till grund för om möjlighet till förlängning. Maximal lånetid för utställningar är två år.

Vid utebliven retur efter lånetidens utgång, utan att skäl saknas, utgår vite (gäller alla låntagarkategorier). Minimibeloppet för vite är 5000 kr/lån. Skulle lånet ännu inte vara återlämnat inom en månad efter påminnelse och skälig förklaring finns, fördubblas vitesbeloppet. Om lånet trots påminnelse och vite inte returneras görs en polisanmälan.

Ansökan om lån

Zoologiska samlingen

Maria Mostadius, Biologiska museet/Lunds Universitet, Box 117, 221 00 Lund, eller e-mejl: maria [dot] mostadius [at] biol [dot] lu [dot] se.

Botaniska samlingen

Ulf Arup, Biologiska museet/Lunds Universitet, Box 117, 221 00 Lund eller per e-mail: ulf [dot] arup [at] biol [dot] lu [dot] se

Entomologiska samlingen

Jadranka Rota, Biologiska museet/Lunds Universitet, Box 117, 221 00 Lund eller per mail: jadranka [dot] rota [at] biol [dot] lu [dot] se

Ansökan ska omfatta följande
 • En kortfattad beskrivning av ändamålet med lånet.
 • Låntagarens namn, adress, telefonnummer och mejl-adress både till ansvarig person, kontaktperson, samt, om företag, organisationsnummer.
 • Uppgifter om vad som du önskar låna.
 • Uppgift om att låntagaren läst och godkänner dessa utlåningsvillkor.

Biologiska museet, Lunds universitet
Herbarium
Box 117
221 00 Lund

Biologiska museet, Lunds universitet
Entomologi
Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Biologiska museet, Lunds universitet
Zoologi
Box 117
221 00 Lund

Botaniska samlingarna

Porträtt av Ulf Arup. Foto.

Ulf Arup

Museiintendent

E-post: Ulf [dot] Arup [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 89 66

Ansvarig för utlån från de botaniska samlingarna för icke-vetenskapliga ändamål.

Entomologiska samlingarna

Porträtt av Jadranka Rota. Foto.

Jadranka Rota

Museiintendent

E-post: Jadranka [dot] Rota [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 84 57

Ansvarig för utlån av de entomologiska samlingarna för icke-vetenskapliga ändamål.

Zoologiska samlingarna

Porträtt av Maria Mostadius. Foto.

Maria Mostadius

Museiintendent

E-post: Maria [dot] Mostadius [at] biol [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 45 41

Ansvarig för utlån från de zoologiska samlingarna för icke-vetenskapliga ändamål.
En person sitter och tittar i mikroskop. Foto.

Sök i våra entomologiska samlingar