Masterprogram i växtbiologi

120 högskolpoäng

Detta är en masterutbildning för dig som är intresserad av växter och deras funktion, ekologi, evolution och betydelse för den biologiska mångfalden. Du lär dig förstå hur växten och dess organ, celler och genom är uppbyggda och fungerar tillsammans. Du får en inblick i de evolutionära drivkrafter som leder till nya växtarter, de mekanismer som påverkar växternas utbredning, och de ekologiska processer som påverkar mångfalden av arter i växtsamhällen. Du får kunskaper om växternas samspel med andra organismer samt hur växter anpassar sig till miljöförändringar.

Utbildningen kan riktas mot växtbioteknik eller bevarandebiologi. Den ger en god grund för forskarutbildning och forskningsverksamhet inom växtfysiologi, växtekologi, molekylärbiologi och evolutionsbiologi

Du kommer att lära dig att analysera och förstå evolutionära processer på gen-, individ- och populationsnivå. Du kommer att använda moderna fält- och laboratoriemetoder när du studerar ekologiska och evolutionära frågor inom såväl grund- som tillämpad forskning. 

Programmet omfattar två års heltids studier (120 högskolepoäng), varav minst 90 högskolepoäng ska vara kurser på avancerad nivå i biologi. 

Rekomenderad studiegång

Alla länkar utom den till masterexamensarbete går till Lunds universitets centrala utbildningssidor.

År 1

Höst

Populations- och samhällsekologi, 15 högskolepoäng (BIOR69) eller Mark- och växtekologi, 15 högskolepoäng (BIOR78) För studenter med molekylär och kemisk bakgrund är kursen Molekylärbiologisk metodik, 15 högskolepoäng (BIOR79) tillgänglig.
Växtens funktion,15 högskolepoäng (BIOR76)

Vår

Molekylär ekologi och evolution,15 högskolepoäng (BIOR25) eller Genetisk analys I, 7,5 högskolepoäng (BIOR59) och Genetisk analys II, 7,5 högskolepoäng (BIOR60)
Växternas evolution och adaptation, 15 högskolepoäng (BIOR77)

Sommar

Floristik fortsättningskurs 7,5 högskolepoäng (ges endast på svenska) (BIOF03) eller start av masterexamensarbete

År 2

Höst

Populations- och samhällsekologi, 15 högskolepoäng (BIOR69) eller Mark- och växtekologi, 15 högskolepoäng (BIOR78)
Bearbetning och analys av biologiska data, 7,5 högskolepoäng (BIOS14) och Modellering av biologiska system, 7,5 högskolepoäng (BIOS13) eller Naturvård, 15 högskolepoäng (ges endast på svenska) (BIOC05)

Vår

Masterexamensarbete
Växters systematik och diversitet, 10 högskolepoäng (BIOR72)

Du hittar en lista på genomförda examensarbeten i biologi och molekylärbiologi i LUP Student Papers (på engelska).

Examenskrav

Obligatoriska kurser, 15 högskolepoäng:

Examenstitel

Naturvetenskaplig masterexamen (två år)
Huvudområde: Biologi med fördjupning i växtbiologi

Förkunskapskrav och information om anmälan finns på Lunds universitets centrala utbildningssidor.

Porträtt av Lotta Persmark. Foto.

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se