Masterprogram

Program 120 högskolepoäng | 2 år | Masterexamen

Ett masterprogram är ett två-årigt program. För att få läsa ett masterprogram måste du ha en kandidatexamen.

En person sitter lutad över en petriskål. Foto.

På biologiska institutionen erbjuder vi masterprogram inom bioinformatik, biologi och molekylärbiologi. Programmen inom biologi och molekylärbiologi har ett flertal olika inriktningar beroende på ditt intresse. På alla programmen får du även lära dig att söka information, hantera data, vetenskapligt skrivande och presentationsteknik.

På de flesta kurserna som ingår i masterprogrammen är undervisningsspråket engelska.

Masterprogram i bioinformatik

Är du intresserad av biologi och medicin och tycker dessutom om att jobba med datorer? Då är bioinformatikprogrammet något för dig. Bioinformatik är ett multidisciplinärt fält i gränslandet mellan biologi, datavetenskap, fysik och medicin. Ämnen som ofta skapar stora mängder data. 

På bioinformatikprogrammet lär du dig att analysera den här typen av datamängder och att skapa egna program för att göra dataanalyser.

För mer utförlig information, se vänstermenyn.

Masterprogram i biologi

Hur fungerar ekosystem i sötvatten och marina miljöer? Vad påverkar vår vattenkvalitet? Det är frågor du får svar på om du väljer att läsa masterprogrammet i akvatisk ekologi.

Vi diskuterar samspelet mellan organismer och populationer i akvatiska näringsvävar. Du får öva på kemiska analyser, lära dig provtagningsmetoder och nyckelarter bland plankton, ryggradslösa djur, alger, undervattensväxter och fisk. Vi tittar även på hur människan påverkar akvatiska system genom övergödning, försurning, klimatförändringar och hur du kan skapa åtgärdsprogram.

För mer utförlig information, se vänstermenyn.

Det allmänna masterprogrammet i biologi är för dig som själv vill sätta ihop en egen examen. Du kan välja bland ett trettiotal biologikurser och kurser från andra ämnesområden. Tillsammans med vår studievägledare utformar du en personlig studiegång. Om du vill kan du inrikta dig mot fysiologi eller ekologi beroende på vilken kurs du väljer.

För mer utförlig information, se vänstermenyn.

Varför är vissa arter hotade och hur kan vi rädda dem från utrotning? Det lär du dig på masterprogrammet i naturvård och bevarandebiologi. Vi kombinerar teoretiska och praktiska aspekter och tittar på både terrestra och akvatiska miljöer. Bland de valbara kurserna hittar du både kurser i miljöövervakning och vattenvård.

För mer utförlig information, se vänstermenyn.

Det här är en masterutbildning för dig som är intresserad av växter, deras funktion, ekologi och deras betydelse för den biologiska mångfalden. Du lär dig också om hur det går till på växtförädlingsföretag och hur bioteknikindustrin använder sig av växter. 

Hur växter, deras organ, celler och genom är uppbyggda är andra saker du kommer att få lära dig. Du får även inblick i de evolutionära drivkrafter som leder till nya växtarter och de mekanismer som påverkar växters utbredning och mångfalden i växtsamhällen.

Du kan välja att inrikta dig mot systematik, bevarandebiologi, bioinformatik eller växtförädling.

För mer utförlig information, se vänstermenyn.

Masterprogrammet i zooekologi är för dig som vill fokusera på evolutionära processer på gen-, individ- och populationsnivå. Du lär dig evolutionärt tänkande. Det betyder att du kommer att kunna analysera och förstå hur evolutionära och ekologiska processer formar djurs utseende, fysiologi och beteenden.

Du lär dig också använda moderna fält- och labbmetoder som du har nytta av när du studerar ekologiska och evolutionära frågor inom både grundforskning och tillämpad bevarandebiologi. I programmet använder vi fåglar som modellsystem.

För mer utförlig information, se vänstermenyn.

Masterprogram i molekylärbiologi

Det allmänna masterprogrammet i molekylärbiologi är en utbildning i gränslandet mellan biologi, biomedicin och kemi för dig som själv vill sätta ihop en egen examen. Du kan välja bland ett tjugotal molekylärbiologiska kurser och kurser från andra ämnesområden. Tillsammans med vår studievägledare utformar du en personlig studiegång.

För mer utförlig information, se länkarna i vänsterspalten.

På masterprogrammet i medicinsk biologi lär du både teoretiskt och praktiskt om ämnen som farmakologi, immunologi, toxikologi, näringsfysiologi, cell- och vävnadsodling och mikrobiologi. Det är ämnen som viktiga inom läkemedels- och bioteknologisk utveckling. Du kommer också att lära dig om utvecklingen av diagnostiska tester, kvalitetssäkring och funktionell mat.

För mer utförlig information, se länkarna i vänsterspalten.

Läser du masterprogrammet i mikrobiologi lär du dig att använda modellmikrober för att förstå funktioner och evolution av cellprocesser. Du får också lära dig mer om betydelsen av mikrober för bioteknologi, livsmedels- och läkemedelsindustrin och hygien. I programmet integrerar vi experimentell och tillämpad mikrobiologi.

För mer utförlig information, se länkarna i vänsterspalten.

På det här masterprogrammet fokuserar du på molekylär genetik och lär dig mer om hur informationen i gener utrycks och ger upphov till en organisms olika egenskaper. Du får också veta mer om hur genetiska mekanismer kan ge upphov till sjukdomar. Du lär dig att använda diagnostiska metoder och kartlägga mekanismerna som orsakar sjukdomar.

För mer utförlig information, se länkarna i vänsterspalten.