Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Biologi

Praktik och projekt

Praktik, kandidatnivå

  • BIOF20 Biologi: Praktik, 7.5 hp (5 veckor)
  • BIOF05 Biologi: Praktik, 10 hp (8 veckor)
  • BIOF21 Biologi: Praktik, 15 hp (10 veckor)
  • BIOF30 Biologi: Praktik, 30 hp (20 veckor)

Kursen ger dig möjlighet att praktisera eller att göra ett mindre projekt på en biologisk arbetsplats inom eller utanför uni­versitetet. För att få insikt i arbetslivet kan du kan gå kursen i början av din utbildning, eller i slutet för att få praktisk träning inom ett område som det ordinarie kursutbudet inte omfat­tar. För många har erfarenheterna från kursen påverkat de fortsatta studiernas inriktning och därmed yrkesinriktningen. Välj därför ditt projekt /praktik med stor omsorg.

Planering

Planeringen måste vara gjord i god tid innan. Kontakta en arbetsplats och hör om de har någon plats för dig och en lämplig handledare, eller prata med någon lärare eller med kursledaren om lämplig arbetsplats. Har du egna kontakter så är det inget som hindrar att du själv söker upp dessa. Kursledaren ska godkänna arbetsplatsen. Fyll i anmälningsblanketten och lämna in den på Bi­kansliet så att du kan bli registrerad.

Genomförande

Gör du en egen undersökning eller en delundersökning inom ett större projekt rubriceras arbetet som ett projekt. Om du följer vad som sker på arbetsplatsen och utför de uppgifter som handledaren anvisar rubriceras arbetet som praktik.

Det praktiska arbetet ska vara ca fyra veckor. Lön förutsätts inte utbetalas eftersom du gör arbetet inom ramen för ordinarie utbildning. Om du ändå blir erbjuden praktiklön hindrar vi givetvis inte dig att ta emot den. Men den får inte innebära att du binder upp dig för en arbets prestation som minskar dina möjligheter att som praktikant gå runt och se vad som görs på andra avdelningar inom arbetsplatsen. Gör du arbetet på sommaren har du rätt att söka extra studiemedel.

Rapportskrivning

Normalt skall rapporten omfatta högst tio A4­sidor inklusive “abstract”, litteraturförteckning, eventuella figurer och tabeller.Rapporten skall ha en ordentlig och täckande rubrik. På samma sida ska också rapportförfattarens namn stå med adress,kurs och kurstermin, samt handledarens namn och adress. En innehållsförteckning efter titelbladet kan vara värdefull men inte nödvändig.

Rapportens disposition är beroende av om det är redovisning av en praktik eller av ett projekt. Projektrapport beskriver projektets syfte, metoder och material som använts, uppnådda egna resultat och diskussion av dessa. Rapporten sammanställes enligt samma mall som för en vetenskaplig rapport. Dessutom ska ett ”Abstract” (se nedan) finnas med. Alla sidor i rapporten skall numreras.

Praktikrapport består inledningsvis av en presentation av arbetsplatsen, dess organisation och verksamhet. Därefter följer en beskrivning av det arbete man tagit del i och som avslutning egna erfarenheterna från praktikperioden. “Abstrakt” (se nedan) och referenslista skall finnas med. Alla sidor skall numreras. Har du varit med och framställa rapporter eller dylikt under din praktik bör dessa bifogas rapporten.

Abstrakt. Det är vanligt att detta skrivs på engelska men det är inte nödvändigt. Ett abstract får inte tillföra rapporten nya fakta eller slutsatser. Det skall kort (högst 200 ord) beskriva rapportens innehåll (syfte, omfattning, slutsatser) så bra att en läsare kan avgöra om rapporten är av intresse att läsa i sin helhet eller inte. Det kan placeras på titelbladet eller sist i rapporten.

Redovisning

Muntlig redovisning sker i grupper om tre till fem studerande och en lärare. Redovisningstillfällen erbjuds vanligen i september, november och maj.

Checklista

  • Tagit preliminär kontakt med kursledaren med förslag på projekt eller praktik
  • Fyllt i registreringsunderlag och lämnatt detta på Utbildningskanliet
  • Erhållit godkännande av praktikplatsen/projektet
  • Skickat rapport till kursledaren och i grupp redovisat rapporten
Sidansvarig:

Förkunskapskrav

  • BIOF20, BIOF05: 60 hp naturvetenskapliga studier varav 30 hp ska vara biologi eller molekylärbiologi
  • BIOF21, BIOF30: 90 hp naturvetenskapliga studier varav 60 hp ska vara biologi eller molekylärbiologi

Kursledare

För biologistudenter

Lotta Persmark, Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se, Department of Biology, Ecology Building, Sölvegatan 37, 223 62 LUND. Tel. 046-222 37 28

För molekylärbiologistudenter

Tina (Christina) Ledje, Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se, Biologiska institutionen, Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 LUND, Tel. +46-46-222 73 16

Registreringsblankett

Anmäl dig genom att fylla i den här blanketten (pdf; kB)