Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Genetik och evolution, 15 hp

BIOA11

Kursbeskrivning

En av de mest fundamentala funktionerna som definierar liv är förmågan att lagra information och överföra den till sin avkomma. Denna kurs behandlar specifikt denna aspekt av organismvärlden, dvs det genetiska materialets organisation, funktion och reglering samt principerna för hur det överförs till senare generationer. Undervisningen sker genom föreläsningar, laborationer och övningar. Det teoretiska stoffet tenteras i två deltentamina.

Deltentamen 1

Vi börjar med grundläggande transmissionsgenetik i eukaryoter, (vilken ofta kallas mendelsk genetik eller klassisk genetik). Här behandlas meiosens konsekvenser, d.v.s. klyvningstal och koppling. Vi går också igenom könsbestämning. Som en del av genetisk problemlösning tränas grundläggande sannolikhetsräkning. Dessutom ges en kort introduktion till statistiska tester i allmänhet och specifikt hur man genomför chi-2-testet.

Du lär dig grunddragen i bakteriers genetik och de typer av genetisk överföring som sker mellan prokaryota celler. Vi diskuterar hur mekanismerna och rekombinationen hos bakterier kan användas vid genetiska analyser och inom gentekniken. Det är viktigt att förstå vilken roll plasmider och virus spelar i detta sammanhang.

Denna del av kursen innehåller också en introduktion till virologi, och behandlar olika typer av virus, både sådana som infekterar bakterier och sådana som infekterar eukaryoter. Virus uppbyggnad, genetiska information, och olika typer av livscykler gås igenom.

Kursen behandlar även genomets uppbyggnad och organisation och de molekylära mekanismerna för hur genomets struktur kan förändras.

En viktig del av kursen handlar om molekylär genetik och bygger delvis på det du har lärt dig i cellbiologin. Delkurs 1 behandlar de grundläggande mekanismerna för hur den genetiska informationen kommer till uttryck, d.v.s. transkription och translation.

Deltentamen 2

Som en viktig grund för fortsatta studier, lär du dig under denna del av kursen vad mutationer är; hur de uppstår och vilka effekter de kan ha. Vi går igenom de DNA-reparationssystem som cellen använder för att skydda och reparera den genetiska informationen.

Vi tar några klassiska bakteriella modellsystem till hjälp när vi lär oss grundläggande principer för reglering av genexpression. Stor vikt läggs vid hur man kan analysera geners reglering med genetiska metoder och du tränas i att tolka information från studier av olika typer av mutanter.

Du lär dig hur genexpressionen regleras i eukaryota organismer och hur detta lägger grunden till den embryonala utvecklingen (differentieringsgenetik). Andra viktiga moment är de metoder (gentekniker) som används för att analysera DNA och den genetiska informationen i olika individers arvsmassa.

Nästa moment omfattar populationsgenetik. Här behandlas bl.a. allel- och genotypfrekvenser, mått på genetisk variation, Hardy-Weinberg-jämvikten (HW) för autosomala och X-bundna loci, statistisk test av HW, samt selektion och genetisk drift. Dessutom behandlas kromosomavvikelser och polyploidi.

Laborationer och övningar

I kursen ingår sju laborationer som belyser kursstoffet och som ger träning i experimentellt arbete. Arbetsmaterialet inkluderar bakterier, virus, bananflugor, och växter. I en serie gruppövningar och räkneövningar ges tillfälle att bearbeta det teoretiska kursstoffet och träna på problemlösning.

Examination för hela kursen

För godkänt resultat på kursen krävs godkänt resultat på båda deltentamina (60 % på var och en) samt avklarade laborationer. För väl godkänt krävs minst 80 % av det sammanlagda resultatet för båda delkurserna.

 

Sidansvarig:

Studievägledare

Christina Ledje
studievägledare
Utbildningskansliet, Ekologihuset

Telefon: 046-222 73 16
E-post: christina [dot] ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Torbjörn Säll
Professor
Molekylär cellbiologi

Telefon: 046-222 78 58
E-post: Torbjorn [dot] Sall [at] biol [dot] lu [dot] se

Klas Flärdh
Professor
Molekylär cellbiologi

Telefon: 046-222 85 84
E-post: Klas [dot] Flardh [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

HT 2017

Pierce Benjamin A., Genetics - a Conceptual Approach, 6th ed., WH Freeman, 2016

Kursperiod

Kursen går period 2 på höstterminen. Kursspråk är svenska.

Schema

Tentatillfällen

Omtentamen och uppsamlingstentor