Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vattenvård, 15 hp

BIOR66 / EXTN25

Kursbeskrivning

Kursen är en avancerad kurs i ekologi och inriktar sig på att omsätta teoretiska kunskaper inom akvatisk ekologi och hydrologi till praktiskt vattenvårdsarbete. Kursen är således en tillämpad kurs och behandlar de viktigaste områden som arbetsmarknaden förväntar sig att du med vattenvårdsinrikting skall behärska. Genom en kombination av föreläsningar, gruppövningar, studiebesök och projektarbeten får du en bra och bred kunskapsbas. Du får även en god insikt i hur vattenvårdsarbetet fungerar i Sverige genom att du får kontakter med såväl konsultfirmor som länsstyrelser och kommuner. I undervisningen utgår vi från miljökvalitetsmålen som berör akvatiska system. Hur skall dessa mål följas upp? Vilka vattenvårdsåtgärder behövs för att uppfylla målen? Finns det konflikter mellan olika mål? Viktiga moment på kursen är kopplade till bland annat eutrofiering, försurning och bevarande av biologisk mångfald. Målet efter kursen är att du skall kunna göra bedömningar av vatten och ge förslag på åtgärder för att nå ett specifikt mål. Vi lägger stor vikt vid våtmarksanläggning, fiskevård samt restaurering av sjöar och vattendrag. Kursen avslutas med ett projektarbete där du tillsammans med andra studenter får ”arbeta” som konsultfirma och ge förslag på hur ett specifikt vattenvårdsproblem skall lösas. Detta kan vara att minska effekter av övergödning i en sjö, ge förslag på fiskevårdande åtgärder i ett vattendrag, eller att göra en plan för hur kväveutsläppen till havet skall minskas. Under det avslutande projektarbetet får du dessutom möjlighet att arbeta med dataverktyget GIS.

Exkursioner

Vi gör kortare studiebesök på bland annat länsstyrelse och kommuner där vi får insikt i hur det regionala och kommunala vattenvårdsarbetet kan fungera i Sverige.

Litteraturprojekt

I ett individuellt litteraturprojekt med vattenvårdsanknytning sammanställer du information från vetenskapliga artiklar och andra källor, och du får också en introduktion till databassökning. Projektet redovisar du skriftligt och muntligt vid ett seminarium.

Tentamen

Kunskapsförståelsen kontrollerar vi med en skriftlig tentamen.

Och sen då...

Många av våra studenter får efter examen relevanta arbeten inom vattenvården, tex som kommunekologer, på länsstyrelser eller på konsultföretag. Många blir också lärare, och har då valt limnologi och vattenvård som sin specialitet i sin lärarutbildning. I arbetsuppgifterna inom län och kommun ingår tex miljöövervakning (fältprovtagningr, utvärderingsarbete), rådgivning, samt bedömning av åtgärder som kan påverka vatten. Slutligen finns möjligheten att gå igenom forskarutbildning i limnologi och därefter forska vidare inom avdelningen eller på annat universitet. Avlagd doktorsexamen öppnar också portarna för högre tjänster inom offentlig och privat sektor.

Sidansvarig:

Studievägledare

Biologi

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Huvudlärare

Per Carlsson
Universitetslektor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 84 35
E-post: Per [dot] Carlsson [at] biol [dot] lu [dot] se

Kurslitteratur

Du hittar all kurslitteratur på vår kurslitteratursida.

Kursperiod

Kursen går under period 2 på vårterminen. Undervisningsspråk är engelska.

Kursutvärdering

Senaste kursens utvärdering (pdf)

Schema

Preliminärt schema (pdf; 212 kB)

Tentamen

Allmän info och uppsamlingstillfällen