Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Grynig påskrislav, Stereocaulon incrustatum, i Sverige.

Författare:
  • Ulf Arup
Publiceringsår: 2008
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Rapport
Volym: 2008:7
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Länsstyrelsen Blekinge län

Abstract english

Grynig påskrislav Stereocaulon incrustatum är i Sverige rödlistad som Akut hotad och arten var inför denna inventering

känd bara från en aktuell lokal i landet, i Blekinge. Där hittades arten första gången 1938 och växer numera i

ett naturreservat med speciellt utformade skötselföreskrifter. Ytterligare åtta lokaler är kända från spridda landskap;

Västergötland, Bohuslän, Öland, Dalarna och Jämtland. Under 2005 togs ett åtgärdsprogram fram för att säkerställa

artens fortlevenad i landet och föreslå åtgärder som kan gynna artens bevarande och fortsatta utveckling. Som ett led

i detta arbete har därför de mest akuta åtgärderna utförts under 2007 och resultaten presenteras i denna rapport.

Syftena med föreliggande arbete var huvudsakligen:

1. Att söka laven på samtliga gamla kända lokaler i hela landet och om laven försvunnit dokumentera varför.

2. Att söka arten på nya lämpliga lokaler på olika plaster i landet.

3. Att noggrant dokumentera förekomsten i Blekinge (Högasand) och uppskatta hur stor populationen där är.

4. Att lägga grunden för en framtida regelbunden övervakning av några delpopulationer i Blekinge.

Samtliga gamla lokaler är återbesökta under 2007. Grynig påskrislav återfanns bara på en av dessa lokaler, Döda fallet

i Jämtland. Inom denna lokal hittades arten på tre separata dellokaler, varav två med rikliga förekomster och en tredje

med en mycket lite förekomst. På de två rikliga dellokalerna var arten dessutom fertil, vilket laven inte är någon annanstans

i Sverige. Arten eftersöktes dessutom på en rad nya olika lokaler med mer eller mindre lämpliga förutsättningar i

en rad olika landskap. Det resulterade i en ny lokal, Svarthålsforsen i Jämtland, som ligger några kilometer söder om

Döda fallet. Det fi nns således tre aktuella lokaler i landet, varav en med tre dellokaler. Karteringen av lokalen i Blekinge

resulterade i att 12 delpopulationer kan urskiljas inom ett mycket begränsat område i norra delen av reservatet

Högasand. Bara fyra delpopulationer är någorlunda rikliga, medan de resterande består av en till några få exemplar.

Tre av de rikliga delpopulationer har permanentmarkerats med aluminiumstavar, fotograferats och den yta som laven

täcker beräknats i cm2 för att kunna följas upp regelbundet.

Endast tre lokaler i landet innebär inte någon säker tillvaro på sikt. En av lokalerna är dessutom mycket starkt hotade

genom erosion. Om arten ska ges en långsiktigt säkerställd tillvaro måste antalet lokaler öka. Eventuellt fi nns det ytterligare förekomster i landet, men de allra fl esta av de lämpliga lokaler som besöktes saknade trots allt arten. Därför bör transplantationsförsök påbörjas och utvärderas för att se om detta kan vara en väg att öka förekomsten av grynig påskrislav. Dessutom måste förutsättningarna på de kända lokalerna göras så goda som möjligt för att gynna utvecklingen av laven på dessa.

Keywords

  • Botany

Other

Published
2008:7
  • ISSN: 1651-8527
Ulf Arup
E-post: ulf [dot] arup [at] biol [dot] lu [dot] se

Forskare

Botaniska samlingarna

+46 46 222 89 66

62

Brandskyddsansvarig

Biologiska museet

50

Museichef

Biologiska museet

+46 46 222 89 66

50

Museiintendent

Botaniska samlingarna

+46 46 222 89 66

62

Forskargrupp

Växtbiologi