I samråd med prefekten underlättar och verkar enhetscheferna för integration och samverkan inom biologiska institutionen, både vad gäller administrativa och vetenskapliga frågor. De fungerar som ”närmaste chef” för personalen som tillhör enheten. Tillsammans med prefekten ansvarar de för ekonomi, samt lägger förslag på hur olika funktioner bemannas och utarbetar personalplan och tjänstgöringsplaner. Prefekten och enhetscheferna kommer att arbeta strategiskt med personalärenden utifrån personalplanen.

Länkar till kontaktuppgifter på Medarbetarwebben.