Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvärdering av kurser och utbildningar

systematiska utvärderingar av kurser, spår och program

Alla analysmallar finns på blankettsidan.

Kursanalyser (kursutvärderingar)

Kursvärderingar (frågor till studenterna) genomförs för alla kurser via enkätverktyget Survey and Report. Studenternas svar sammanställs sedan i Survey and Report och denna rapport skickas till kursledare och studierektor, som båda går igenom studenternas svar för att se om något behöver åtgärdas akut. Om något måste hanteras akut tas detta upp på nästföljande veckomöte för koordinatorsgruppen, som bestämmer lämplig åtgärd.

Huvudläraren/lärarlaget skriver en kursanalys enligt befintlig mall. För kurser på svenska skrivs analysen på svenska, för kurser på engelska skrivs den på engelska. Kursanalysen sammanfattar studenternas svar, hur lärarna anser att kursen har gått, hur eventuella förändringar har utfallit och vilka förändringar som planeras. Kursanalysen skrivs på det språk kursen ges. Kursanalysen skickas, tillsammans med sammanställningen av kursvärderingen, ut till biologernas studieråd och grundutbildningsnämndens övriga ledamöter och tas därefter upp på nästa grundutbildningsmöte.

Utbildningsanalyser utifrån studenternas svar

Utbildningsvärderingar (frågor till och svar från studenterna) analyseras årligen av spåransvarig/koordinator. Underlaget för analysen utgörs av de frågor till studenterna om deras genomgångna utbildning som är inkluderade i kursvärderingarna för examensarbeten (för kandidat respektive master).

Datoransvarig tar i januari fram studenternas svar i Survey and Report från det gångna året. Studenternas svar sammanställs för respektive masterspår samt för respektive masterprogram (biologi och molekylärbiologi). För kandidatprogrammen (biologi och molekylärbiologi) kommer underlaget för utvärderingen att utgöras av föregående års två kursvärderingar (hösttermin och vårterminen) för kandidatstudenternas examensarbeten (kurs BIO/MOBK01).

  • Masterspåransvariga skriver en kursanalys för examensarbetet (hur de uppfattade projekt, handledning och examination) och en utbildningsanalys för hela spåret, (som sammanfattar studenternas åsikter om överlapp mellan kurser, ämnes- och generiska kunskaper, utbildningens styrkor och svagheter, samt vilka förändringar som genomförts respektive planeras). För båda dessa analyser finns enkla mallar på blankettsidan. Kursanalysen för examensarbetet och utbildningsanalysen för masterspåret ska skickas till studierektor och masterkoordinator senast den 31 mars och tas därefter upp i grundutbildningsnämnen.
  • Masterprogramkoordinatorna (biologi och molekylärbiologi) skriver en övergripande utbildningsanalys för respektive masterprogram. Denna baseras dels på sammanställningen av samtliga svar från programstudenterna och på de separata utbildningsanalyserna från masterspår som ingår i programmet (se ovan). Dessutom görs en separat analys av studenternas svar om själva masterexamensarbetet (dvs. detta blir kursanalysen för masterexamensarbete, skrivs på engelska enligt mall nedan). Utbildningsanalysen för masterprogrammet ska skickas till studierektor senast den 30 april och tas därefter upp i grundutbildningsnämnden.
  • Kandidatprogramkoordinatorna (biologi och molekylärbiologi) skriver en övergripande utbildningsanalys för respektive kandidatprogram. Utbildningsanalysen för kandidatprogrammet ska skickas till studierektor senast den 30 april och tas därefter upp i grundutbildningsnämnden.

Utbildningsanalyser utifrån lärarlagets åsikter

Spår/programanalys med berörda lärare och eventuell masterkoordinator görs varje år under ledning av spåransvarig/koordinator. Underlag för denna utvärdering är:

  • Utbildningsanalys utifrån studenternas svar (se ovan)
  • Kursanalyser
  • Progressionsplan
  • Kursplaner (för översyn)
  • Studiestatistik, framtagen av studievägledarna, inklusive antal antagna, examinerade och betalande studenter, ev. söktryck, vilka kurser studenterna valt (förutom de obligatoriska), samt var examensarbetena genomförts. För kandidatprogrammen tas även uppgifter om avhopp/genomströmning fram.

Spåransvarig/koordinator sammanställer analysen, inklusive vilka förändringar som skall genomföras.

Utbildningsanalysen ska skickas till studierektor senast den 15 november och presenteras sedan kort på den årliga lärardagen.

Utbildningsanalyser med externa/avnämare

Utbildningsanalyserna (både de baserade på studenternas svar och på lärarlagens åsikter) presenteras årligen för biologiska institutionens alumnnätverk, där de externa representanterna ges möjlighet att kommentera, komplettera och föreslå förändringar i utbildningarna. Alumnnätverkets åsikter sammanfattas av studierektor.

Utbildningskansliet

Jep Agrell
Huvudstudierektor
Utbildningskansliet

Telefon: 046 222 73 17
E-post: Jep [dot] Agrell [at] biol [dot] lu [dot] se

Christina Ledje
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046 222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046 222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Jóhanna Bjarney Jónsdóttir
Utbildningsadministratör
Utbildningskansliet

Telefon: 046 222 73 15
E-post: Johanna [dot] Bjarney [dot] Jonsdottir [at] biol [dot] lu [dot] se

Juana Bernal
Ekonomiadministratör
Utbildningskansliet

Telefon: 046 222 73 18
E-post: Juana [dot] Bernal [at] biol [dot] lu [dot] se

Erasmuspraktikanter

Instruktioner på engelska för att ha inkommande Erasmuspraktikanter (pdf, 413 kB, ny flik)

Grundutbildningsnämnden GUN

Grundutbildningsnämndens ledamöter och protokoll

Terminstider

Höstterminen 2021

Period 1 30/8–29/10

1a: 30/8–29/9
1b: 30/9–29/10

Period 2 1/11–16/1

2a: 1/11–30/11
2b: 1/12–14/1

Jullov:22/12–6/1

Vårterminen 2022

Period 1 17/1–22/3

1a: 17/1–16/2
1b: 17/2–22/3

Period 2 23/3–3/6

2a: 23/3–29/4
2b: 2/5–3/6

Påsklov: 14/4–18/4
Valborg: 30/4
Förste maj: 1/5
Kristi himmelsfärd: 26–27/5