Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Handledning för kursansvariga lärare

Stöd för digital undervisning

I och med coronautbrottet är digital undervisning ett måste. Lunds universiet har skapat en ny webbplats med stöd för digital undervisning. Där hittar du inspiration, tips, råd och har möjlighet att gå kompetensutvecklande kurser och delta i workshops. I dagsläget finns webbplatsen endast på svenska, men en engelsk version är på gång.

Innehåll

Före kurs

Kurslitteratur

Informera Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se eller Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se terminen innan kursen ges, vilken litteratur som ska användas på kursen. De skickar sedan information till Akademibokhandeln och till biologibiblioteket. GU-nämnden tar upp ändringen så att korrekt kurslitteratur finns i kursplanen. Informera om kurslitteraturen i schemat.

Schema och bokning av lokaler, bussar och datorer

Gör schema för kursen i god tid. Schema görs nu i en excellmall som ni får tillgång till från studievägledarna. I denna är förra årets moment inlagda på årets datum. Om ni absolut inte kan använda den nya mallen Använd gamla schemamallen som finns på blankettsidan. Kolla även planeringsunderlaget lararnasplanering 20-21 (pdf;16 kB; nytt fönster). Om du anser att du behöver schemalägga tider som normalt är undervisningsfria ta kontakt med huvudstudierektor innan du skickar in schemat. I schemamallen anger du vilket behov du har av lokaler. Skicka schemat till Johanna_Bjarney [dot] Jonsdottir [at] biol [dot] lu [dot] se senast

  • HT period 1: 15 juni och period 2: 15 sep
  • VT period 1: 1 dec och period 2: 1 feb

Jóhanna Jónsdóttir bokar lokaler och skickar sedan tillbaka en lokalbokningsfil som du måste kontrollera. Uppdatera eventuellt schemat och skicka det till Lotta Persmark respektive Tina Ledje som lägger ut det på webben. Endast webbschemat i TimeEdit, via Canvas innehåller lokalangivelser.

Jan Johansson bokar bärbara datorer för undervisningsmoment. Skicka e-post till Jan [dot] Johansson [at] biol [dot] lu [dot] se med önskemål, inklusive antal datorer, kurs, datum, tid och ansvarig lärare. Bussar och hyrbilar bokas av Violeta [dot] Kaleskovska [at] biol [dot] lu [dot] se (läs de här instruktionerna om bokning och parkering noga (pdf; 144 kB; nytt fönster)).

Använd schemat för att göra en kursbudget. Budgetmallen med kurstilldelningen finns på blankettsidan.

För in antalet olika undervisningstimmar enligt schemat. Försök uppskatta antalet förberedelsetimmar och materialkostnader (kemikalier, transporter, kopiering, logikostnader mm). Se till att kurskostnaderna inte överstiger kursens tilldelning. Diskutera eventuellt ditt kursschema och budget med huvudstudierektor. Du ska utgå ifrån de lärare som finns angivna för respektive kurs i kursplaneringsdokumentet. Behöver du göra ändringar i kursbemanningen, ska du diskutera detta i förväg med huvudstudierektor.

Lärarlaget

Samla och meddela alla som ska medverka på kursen i god tid. Se till att frågor om ersättning, timanvändning etc. är klargjorda för alla involverade. Kontrollera att kursassistenter och andra lärare får all information om kursen. Se till att kursassistenterna vet vilka moment och laborationer de ska handleda och vad de behöver förbereda. Det är speciellt viktigt att ha en grundlig genomgång med assistenter som tjänstgör för första gången på en kurs. Alla assistenter ska vara informerade om gällande säkerhetsregler. Assistenterna ska vara medvetna om att det är deras uppgift att se till att säkerhetsreglerna följs av studenterna på labb, i djurrum eller i fält.

Kursmaterial

Kontrollera att allt material och all utrustning, inklusive laborations-och exkursionshandledningar, finns för laborationer och exkursioner. Skaffa fram biologiskt material i god tid. Se till att utrustning som används på flera kurser inte är dubbelbokad. Kontrollera i god tid att tillstånd finns för försök med djur, försök där studenterna själva är involverade, eller försök med genetiskt modifierad organismer. För undervisningsmoment med ryggradsdjur krävs att handledaren, men ej studenterna, har godkänd utbildning.

Meddela i god tid vaktmästare Cecilia Thomasson (Cecilia [dot] Thomasson [at] biol [dot] lu [dot] se) vad du behöver för fältmaterial och när detta behövs. Kursansvarig ansvarar för att utrustningen återlämnas i ursprungligt skick till vaktmästaren.

Inköp till kurs

Aktuell kurskod och beställarens namn ska stå på alla fakturor. Diskutera gärna beställningar för eventuell sambeställning med Elisabeth Barane, Camilla Björklöv, Marie Svensson eller Jan Johansson.

Kurswebbar

Alla kurser har en webbsida med information för presumtiva och intresserade studenter. Kontrollera att denna är aktuell och anmäl ändringar till Lotta Persmark respektive Tina Ledje. Denna webbsida kompletteras med  kursplattformen Canvas som används för kontakt med studenterna under kursens gång. Canvassupporten har en blogg, där du hittar det senaste om Canvas. Studenterna får tillgång till kursens Canvas cirka en vecka innan kursstart.

Annan personal

Informera eventuell annan personal som berörs av kurserna, t ex lokalvårdare, intendent, växt- och djurhusansvariga, BMA och administratörer.

Studenträttigheter

Lunds universitet har webbsidor om studenternas rättigheter och skyldigheter. Studenternas rättighetslistan ska i görligaste mån följas vid biologiska institutionen!

Exkursioner och övernattningar

Om kursen innehåller exkursioner och övernattningar, se till att boka logi och transporter i god tid. Vid övernattningar på STF:s vandrarhem, kontakta Violeta [dot] Kaleskovska [at] biol [dot] lu [dot] se för att få numret till vårt STF-gruppkort.

Om kursen skall bedriva någon form av destruktiv sampling i fält eller om en stor grupp ska exkurera på allemansrättslig mark, ska du ta kontakt med markägaren och avisera er ankomst. Detta gäller speciellt på hösten då jakt kan pågå. Det är ej tillåtet att medföra hund och barn på exkursioner.

Det är nolltolerans mot hastighetsöverträdelser under alla resor som görs i kurssammanhang. Förare ansvarar själva för eventuella böter (gäller även studenter).

Kursstart

Upprop

Du får en uppropslista med antagna studenter av studievägledarna. När det gäller kurser med begränsat antal platser, kan denna lista blir klar sent, då studenterna kan bli antagna till mer än en kurs. Du kan kontakta studievägledarna och få en preliminär lista och information om förväntat antal studenter. Inled kursen med upprop av studenterna. Antagning av reserver görs alltid i samråd med studievägledare. Anta aldrig själv studenter direkt vid uppropet. Skicka snarast efter uppropet deltagarlista till Johanna_Bjarney [dot] Jonsdottir [at] biol [dot] lu [dot] se för registrering. Det kan vara lämpligt att här också diskutera tidigare kursvärderingar med studenterna.

Adresser

Se till att studenterna uppdaterar sina adresser och telefonnummer i Studentportalen. Använd student-e-postadresserna när du kontaktar studenterna via e-post. Enklast är att skicka meddelande via kurswebben (Canvas eller L@L). Kontakta Lotta Persmark eller Tina Ledje om någon student har skyddad identitet.

Schema

Gå igenom schemat med studenterna. Information om vilka kursmoment som är obligatoriska ska framgå tydligt i schemat, men du bör också informera om detta muntligt. Se även nedan. Informera studenterna om att de bör använda schemat som finns på L@L, då detta alltid innehåller eventuella uppdateringar gällande lokaler m.m.

Obligatoriska moment

När det gäller obligatoriska moment gäller följande som alltid bör tillämpas på våra kurser: Studenterna har endast rätt att vara borta från obligatoriska moment när orsaken till frånvaron är “utan egen förskyllan”. Exempel på sådana orsaker kan vara sjukdom, kallelse till myndigheter, begravning av nära släkting, etc. I vissa fall kan studenter missa inledningen på en kurs på grund av studietekniska orsaker, men i dessa fall meddelas du direkt av studievägledarna. I ovan beskrivna fall är vi skyldiga att ge studenterna möjlighet till ett ersättande moment. Frånvaro vid obligatoriska moment på grund av semesterresor är alltså inte ett giltigt skäl, utan innebär I de flesta fall att studenten får ta igen momentet nästa gång kursen ges. Om en student vill vara borta från ett obligatoriskt moment och det är tydligt att orsaken inte är ”utan egen förskyllan” ska studenten skriva en skriftlig anhållan med motivering till Jep [dot] Agrell [at] biol [dot] lu [dot] se.

Regler och föreskrifter

Gå igenom regler för datoranvändning och vilka etiska regler som gäller vid LU. Gå igenom säkerhetsföreskrifter. Se till att ALLA kursdeltagare vet var utrymningsvägar, nödutgångar, brandskyddsutrustning och nödduschar finns i de olika undervisningslokalerna. Studenterna har fått instruktioner att före kursstart läsa igenom befintliga föreskrifter vad gäller biologiska institutionens policy för ”Viktigt att veta om plagiat och fusk” (på vår externa engelska webbplats hittar du en engelsk version av fusk och plagiatsidan om du behöver en svensk info om fusk och plagiat finns det på vår svenska externa webbplats), ”Våra lokaler - tillgänglighet och regler (på engelska på biology.lu.se)” samt "Säkerhetsinformation" (på engelska på biology.lu.se). Studenterna ska skriftligen intyga att de tagit del av informationen och förbinder sig att följa den. Den skriftliga förbindelsen måste finnas innan du tillåter studenterna att vara i labb eller på fältövningar. Du får ett dokument som du kan använda för denna ”förbindelse” av Lotta Persmark respektive Tina Ledje i samband med att deltagarlistor skickas ut. Behåll sedan det påskrivna dokumentet.

Gå igenom förra kursens utvärdering

Under introduktionen ska du kort gå igenom det viktigaste från kursutvärderingen från senaste gången kursen gavs. Du ska också ta upp vilka förändringar som har gjorts på kursen sedan förra gången.

Kursombud

Se till att kursdeltagarna får möjlighet att välja kursombud. I första hand bör detta val ske på studenternas initiativ, men kursansvarig bör uppmana studenterna att utse kursombud. Informera gärna om kursombudens uppgifter: att förmedla kursens åsikter till kursledaren under kursens gång och vid behov fungera som en länk mellan studenterna och kursledaren. Be kursombuden meddela BÖÖL (bool-ordf [at] luna [dot] lu [dot] se) att de är utsedda till kursombud på kursen.

Kopiering

Utdelning av kursmaterial i form av papperskopior bör I görligast mån undvikas, både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Detta gäller inte lab- eller exkursionshandledningar. Studenterna kan kopieria fritt när det gäller kursmaterial, men måste naturligtvis ta hänsyn till upphovsrätt etc. Mer om kopiering och upphovsrätt finns på Lunds universitets medarbetarwebb. I Ekologihuset finns en multi-funktions apparat (skriva ut, kopiera, scanna) i Biblioteket. I Biologihuset finns kopieringsmöjligheter i hus A.

Om djur används på kursen (inklusive ryggradslösa)

På samtliga kurser där djur hanteras i undervisningen skall studenterna informeras om:

  • att djur kommer att hanteras/användas under kursen
  • vilket syfte hanteringen/användandet av djur har under kursen
  • vilka tillståndskrav som gäller för de aktuella djurslagen
  • vilka tillstånd man har för användning av djuren (om tillstånd krävs, annars förklara att det inte krävs)

Kursledaren ansvarar för att alla lärare och assistenter informerats om vikten av att djur, levande såväl som avlivade, hanteras på ett korrekt sätt. Kursledare ansvarar även för att lärare och assistenter har kännedom om ev. tillstånd och tillståndskrav.

Under kursen

Schemaändringar

Var noga med att alltid informera om eventuella förändringar i schema eller lokaler snarast till både studenter, studievägledare och eventuellt berörda lärare och annan personal.

Passerkort

Informera studenterna om att de måste skaffa passerkort, hur det går till hittar du antingen på LU-kortets svenska webbplats (engelsk info på LU-kortets webb). Studenterna ska kontakta studievägledarna om de har problem med sina kort.

Lokaler

Du är ansvarig för att se till att den utrustning (projektor, eventuell dator, vikväggar, pennor mm) som behövs i föreläsningssalar finns tillgänglig för kursens lärare. Särskilt gäller detta för inbjudna gästföreläsare. Om lokalerna möbleras om ska du se till att möbleringen återställs.

Datorer

Hos Jan Johansson (kontaktuppgifter på vår externwebb) kan du boka bärbara datorer. För salsundervisning lämpar sig datorsalen i Biologihus A väl. Den bokas i en kalender som finns vid salen.

Se till att boka datorer i tid till dina datorövningar och boka inte fler än du behöver.

Utlägg under kurs

På ekonomisidan hittar du vad som gäller för utlägg på kurs

Kursvärdering

Ha en mer eller mindre informell kursvärdering under kursens gång för att fånga upp eventuella problem. Kursombuden ska vara involverade vid detta tillfälle.

Fusk

Informera om vad som gäller med avseende på plagiat, copyright och fusk (info på vår externa webbplats) inför skriftliga uppgifter och examinationer. Om du misstänker fusk i någon form ska du rapportera det till studierektor, Jep [dot] Agrell [at] biol [dot] lu [dot] se. Var noga med att spara alla underlag, men undvik helt att själv utreda fallet.

Problem

Uppmana lärare och assistenter att kontakta dig så fort som möjligt om problem uppstår under kursen. Om problem uppstår med studenter bör studierektor kontaktas snarast. I de fall problemen är relaterade till studentens fysiska eller psykiska ohälsa, kan du också föreslå att studenten tar kontakt med studievägledarna och /eller Studenthälsan, som kan ge professionellt stöd och hjälp i olika frågor.

Funktionsvarianter

Om du har studenter med någon funktionsvariant bör du kontakta en studievägledare för att få information om vad som gäller. På LUs centrala webb finns information om pedagogiskt stöd.

Tentamen och examination

Du är, som kursansvarig lärare, ansvarig för all examination under kursen. Examination får inte utföras av juridisk person (info på Medarbetarwebben). Studenterna har rätt att få ut extentor, så lägg de tre senaste tentorna på kurswebben (gör du inte det kommer studenterna till kansliet och ber om alla tentor de senaste tio åren...). Finns inga gamla tentor bör övningstentor delas ut. Använd i görligaste mån rutiner vid skriftliga tentamina som möjliggör att studenterna är anonyma vid rättningen. Detta kan ske genom användning av kodsystem med unika nummer för varje student.

Vid skriftlig tentamen/examination ska skrivningsvakter finnas. Skrivningsvakterna ska kunna nå dig eller annan lärare under skrivningen. Besök skrivningen med jämna mellanrum, eller se till att vara tillgänglig via telefon/mobiltelefon. De lärare som skrivit frågor bör besöka tentamen för att besvara eventuella oklarheter. Lärare som inte kan komma bör anlita en ersättare.

Se till att skrivningsvakten är medveten om vilka regler som gäller (pdf; 552 kB; nytt fönster). Denna blankett används också för att rapporteras timmar som skrivningsvakt till Violeta [dot] Kaleskovska [at] biol [dot] lu [dot] se. Informera studenterna fått information om vilka regler som gäller innan skrivningen, se också viktigt att veta om plaigat och fusk på vår externa webbplats.

Tentamensresultatet ska meddelas studenterna senast 15 arbetsdagar efter tentamenstillfället och minst två veckor före omexaminationstillfället. Tentamensresultatet ska normalt inrapporterats i LADOK senast 20 arbetsdagar efter examinationstillfället. På LUs studentsidor finns information om vilka rättigheter studenter har vid prov och examination.

Rapportera snarast tentamensresultat, avklarade obligatoriska moment och slutbetyg för kursen till Johanna_Bjarney [dot] Jonsdottir [at] biol [dot] lu [dot] se senast 15 arbetsdagar efter ordinarie tentamen. Använd filen för betygsunderlag som Johanna har skickat ut. Efter att hon lagt in det preliminära resultatet i Ladok 3 kommer du att få ett mail om att du ska attestera - gör det bums då! Observera att du ska rapportera resultat till Jóhanna Jónsdóttir efter varje tentamenstillfälle. Du ska inte vänta till efter omtentan att rapportera resultat för ordinarie tentamen.

Du bör ordna en omtenta inom rimlig tid efter det att studenterna har fått skrivningsresultatet från den ordinarie tentan. Informera studenterna om datum för omtentamen i god tid. Utbildningskansliet anordnar gemensamma omtentatillfällen efter varje period. Använd i första hand dessa tillfällen. Anmäl till Jóhanna Jónsdóttir om du vill att din kurs ska vara med.

Anordna en tentavisning eller skrivningsgenomgång. Studenterna har rätt till en genomgång där examinatorn motiverar betygsättningen. Du kan lämna ut skriftliga prov till studenterna efter att du har rapporterat resultatet. I annat fall ska du arkivera proven i två år. Informera studenterna om att eventuella frågor och klagomål på rättning el dyl, måste göras innan de tar med sig originaltentan. Om nödvändigt, kan de få ta med sig en kopia på tentan.

Ha helst tre tentamenstillfällen per år. Utbildningskansliet organiserar uppsamlingstentamenstillfällen centralt för alla kurser under sista veckan i augusti. Anmäl till Jóhanna Jónsdóttir om du vill att utbildningskansliet ska organisera uppsamlingstenta för din kurs (obligatoriskt för basblockskurser).

Jóhanna Jónsdóttir på utbildningskansliet arkiverar ett exemplar av alla tentor. Glöm inte att skicka ett exemplar till henne (Johanna_Bjarney [dot] Jonsdottir [at] biol [dot] lu [dot] se).

Efter kurs

Iordningställande

Du ansvarar för att de lokaler och det material som ni använt under kursen blir återställt. Diska/rengör allt använt material, lämna tillbaka lånat material och töm och städa lokalerna.

Kurssammanfattning och kursbokslut

Du ska skicka in den slutliga kursbudgeten snarast, senast fyra veckor efter kursens slut (oftast kursperiodens slut) till Violeta [dot] Kaleskovska [at] biol [dot] lu [dot] se. Om du inte hunnit få in timmarna för eventuell omtenta kan du komplettera med detta senare. Informera också alla medverkande lärare och assistenter hur många undervisningstimmar du rapporterar in. Mall för kursbokslut finns på blankettsidan. Notera att timanställda personer ska ha tillfälligt anställningsbeslut, så för att undvika förseningar med utbetalning kan man kontakta Violeta [dot] Kaleskovska [at] biol [dot] lu [dot] se för att fixa detta när du vet vilka som ska vara med på kursen. Timanställda ska också själva ska fylla i sina timmar i Primula (Instruktioner för timrapportering i Primula (pdf; kB; nytt fönster).

Alla kurser ska ha en anonym kursvärdering i det nätbaserade systemet ”Sunet Survey”. Även i undantagsfall då papperskopior är lämpligare att använda, till exempel på fältkurser, kan du använda Sunet Survey. Ta kontakt med Jan Johansson (Jan [dot] Johansson [at] biol [dot] lu [dot] se) i god tid och meddela honom vilka frågor du vill ha med. Mer om kursvärderingar och kursutvärderingar på LUs medarbetarwebb.

Efter kursvärderingen sker en automatisk sammanställning som du ska använda som underlag till en kurssammanfattning. På blankettsidan finns en svensk och en engelsk mall för kurssammanställningen. I sammanfattningen ska du ange vilka åtgärder som du planerar inför nästa kurs samt övriga kommentarer. Kursens lärarlag och kursombuden bör också vara med i denna process och skriva under sammanfattningen. Sammanfattningen bör skickas till Jep [dot] Agrell [at] biol [dot] lu [dot] se.se senast en månad efter att du fått kursutvärderingen.

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Studierektor Jep Agrell
Telefon: 273 17
Jep [dot] Agrell [at] biol [dot] lu [dot] se

Utbildningsadministratör Jóhanna B. Jónsdóttir
Telefon: 273 15
Johanna_Bjarney [dot] Jonsdottir [at] biol [dot] lu [dot] se

IT-tekniker Jan Johansson
Telefon: 238 09
Jan [dot] Johansson [at] biol [dot] lu [dot] se

Ekonomiadministratör Violeta Kaleskovska
Telefon: 273 18
Violeta [dot] Kaleskovska [at] biol [dot] lu [dot] se

Studievägledare Christina Ledje
Telefon: 273 16
Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Studievägledare Lotta Persmark
Telefon: 237 28
Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Vaktmästare Cecilia Thomasson
Telefon: 293 17 el 070-574 27 61
Cecilia [dot] Thomasson [at] biol [dot] lu [dot] se

Utbildningskansliet

Jep Agrell
Huvudstudierektor
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 73 17
E-post: Jep [dot] Agrell [at] biol [dot] lu [dot] se

Christina Ledje
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 73 16
E-post: Christina [dot] Ledje [at] biol [dot] lu [dot] se

Lotta Persmark
Studievägledare
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 37 28
E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Jóhanna Bjarney Jónsdóttir
Utbildningsadministratör
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 73 15
E-post: Johanna [dot] Bjarney [dot] Jonsdottir [at] biol [dot] lu [dot] se

Violeta Kaleskovska
Ekonomiadministratör
Utbildningskansliet

Telefon: 046-222 73 18
E-post: Violeta [dot] Kaleskovska [at] biol [dot] lu [dot] se

Erasmuspraktikanter

Instruktioner på engelska för att ha inkommande Erasmuspraktikanter (pdf; 248 kB)

Grundutbildningsnämnden GUN

Grundutbildningsnämndens ledamöter och protokoll

Terminstider

Vårterminen 2020

Period 1: 20/1–23/3
1a: 20/1–19/2
1b: 20/2–23/3
Period 2: 24/3–5/6
2a: 24/3–29/4
2b: 4/5–5/6

Påsklov: 9/4–13/4
Valborg: 30/4
Förste maj: 1/5
Kristi himmelsfärd: 21–22/5

Kartor

Länkarna går till vår externa webbplats.

BESÖKSADRESSER

Biologihuset
Sölvegatan 35
223 62 Lund
Hämtställe 4

Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund
Hämtställe 50

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund
Hämtställe 62

LEVERANSADRESSER

Biologihuset
allmänna leveranser

Sölvegatan 35B
223 62 Lund

Biologhuset – hus D
Naturvetarvägen 2
223 62 Lund

Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

Om webbplatsen