Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser och individuella åtaganden

Kurser

Beskrivning av institutionens doktorandkurser finns på vår externa webbplats

Obligatoriska kurser för doktorander antagna till och med 2020 

Om doktoranden arbetar med försöksdjur är en utbildning i försöksdjursvetenskap (info på Medarbetarwebben) obligatorisk.

Obligatoriska kuser för doktorander antagna från 2021 

Om doktoranden arbetar med försöksdjur är kursen Djuretik obligatorisk.

Andra forskarutbildningskurser som inte är obligatoriska

Förutom vissa av de obligatoriska kurserna ordnar institutionen även följande kurser:

  • Statistik för biologer (7,5 högskolepoäng)
  • Mikroskopi – bioimaging (7,5 högskolepoäng)
  • Elektronmikroskopi for forskare i inom livsvetenskap (4,5 högskolepoäng)
  • Sinnesekologi (6 högskolepoäng)

Andra forskarutbildningskurser vid Lunds Universitet

Kurser som ges av forskarskolor och andra institutioner kan vara relevanta.

Individuella åtaganden

Så kallade individuella åtaganden inom forskarutbildningen kompletterar kursutbudet. Åtaganden med fastställd omfattning är den obligatoriska halvtidskontrollen, och aktivt deltagande vid konferenser med posterpresentation eller föredrag. Individuella åtaganden kan också vara litteraturkurser eller andra examinerade aktiviteter. Omfattning och innehåll av de individuella åtagandena avgörs, och i de flesta fall examineras, av institutionsrepresentanten. En riktlinje är att en veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 högskolepoäng. 

Aktivt deltagande i konferens

Att aktivt delta i internationella konferenser, symposier och workshops är en väsentlig del av forskarutbildningen.
Ett sådant deltagande ger 1,5/3 högskolepoäng i forskarutbildningen (se den allmänna studieplan du är antagen till). För doktorander antagna från 2021 är aktivt deltagande i minst en internationell konferens obligatoriskt.

För att konferensdeltagande ska examineras och generera högskolepoäng ska doktoranden:

  • ha presenterat sin egen forskning som en muntlig presentation eller som en poster
  • ha deltagit i alla relevanta delar av konferensen (föredragssessioner, postersessioner och andra aktiviteter)
  • lämna en skriftlig eller muntlig reflektion kring de väsentligaste nya lärdomarna och insikterna, till exempel om synen på forskningsområdet och det egna arbetet förändrats 
  • lämna en skriftlig eller muntlig reflektion kring sin presentation och eventuella kommentarer på denna samt forskningskommunikationen i stort under konferensen
  • muntligen eller skriftligen redogöra för de nya relevanta forskningsmiljöer man identifierat, bekantskaper man gjort eller kontakter som knutits
  • att presentera samma poster eller ge samma föredrag vid annan konferens genererar inte ytterligare hp

Studier som ger bredd inom forskningsområdet

Inom ramen för forskarutbildningen anordnas olika aktiviteter för grupper av doktorander med syfte att ge doktoranderna fördjupning och bredd kring forskningsområdet. Dessa aktiviteter kan se ut på många olika sätt, men gemensamt är övergripande mål och krav för organisation och examination enligt nedan. För doktorander antagna från 2021 är 5 högskolepoäng inom denna kategori ett minimum. Institutionsrepresentanten kan ge information om vilka relevanta aktiviteter som finns för respektive doktorand.

Mål för breddande studier

Studierna ska ge en bredare och djupare förståelse av det forskningsområde i vilket avhandlingsarbetet ingår. Doktoranden ska kunna sätta det egna forskningsarbetet i ett större sammanhang och få en mer ingående förståelse för de teorier och metodiker som karakteriserar forskningsområdet. För varje aktivitet ska mer specifika mål formuleras.

Organisation och form för breddande studier

Studierna är lärarstyrda. Undervisningen kan organiseras genom seminarier kring böcker och annan litteratur, föreläsningar, exkursioner, övningar och en kombination av dessa. Undervisningen ska vara aktiverande och om den sker i grupp, vilket är att föredra, så ska varje enskild doktorands insatser kunna urskiljas. Skriftliga uppgifter och/eller muntliga presentationer kan förekomma under studiernas gång.

Examination av aktiviteter

För godkänt moment krävs aktivt deltagande i de aktiviteter som organiseras och godkända skriftliga eller muntliga insatser om sådana förekommit. En avslutande reflektion i förhållande till de definierade målen, genom en skriftlig (till exempel en essä) eller muntlig presentation ska ingå i examinationen.

Studierektorer FU

Per Lundberg
Professor
Evolutionär ekologi

Telefon: 046-222 37 67
E-post: Per [dot] Lundberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Emma Kritzberg
Universitetslektor
Akvatisk ekologi

Telefon: 046-222 40 79
E-post: Emma [dot] Kritzberg [at] biol [dot] lu [dot] se

Biologiska doktorandrådet

Biologiska doktorandrådet BDR

Forskarskola

Forskarskolan Geneco (på vår engelska externa webbplats)